In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2017 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:

A. Technische resultaatbestemmingsvoorstellen

Aanpak discriminatie in het onderwijs

€ 50.000

De aanpak van discriminatie van kwetsbare jongeren in het onderwijs en in stage is vertraagd. Gezien het belang van dit project - als gemeente een tijdelijke aanjaagfunctie vervullen om zodoende partners te activeren om discriminatie tegen te gaan en activiteiten op termijn te borgen in de eigen organisaties - stellen wij u voor deze middelen te reserveren.

Inclusie

€ 70.000

In januari 2018 hebben wij u het programma Inclusie gepresenteerd. In de begroting zijn hiervoor in de jaarschijven 2017, 2018 en 2019 middelen opgenomen. De middelen 2017 zijn niet benut, maar wel nodig voor de uitvoering. Wij stellen u voor om deze middelen te reserveren.

Implementatiekosten Werkkracht

€ 370.000

De implementatie van Werkkracht is vertraagd. Wij verwachten dat het restant van het budget zoals gemeld in de halfjaarrapportage volledig benodigd is. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2018.

Aanpak statushouders

€ 174.000

In 2017 is incidenteel geld ontvangen voor de aanpak van de verhoogde asielinstroom. Hiervoor is een meerjarig plan opgesteld waarbij de uitvoering doorloopt in 2018 en 2019. Wij stellen u voor deze middelen te storten in de reserve Inburgering

Inpassingsstudie Brandweerkazerne Bennekom

€ 45.000

De inpassingsstudie voor de Brandweerkazerne Bennekom is nog niet afgerond. De eerste gesprekken met alle partijen zijn geweest en vanaf begin 2018 worden verschillende varianten geschetst, welke worden besproken met de gebruikers en opdrachtgever. Wij stellen u voor het merendeel van de in de PPN 2018-2021 beschikbaar gestelde middelen à € 50.000 over te hevelen naar 2018, zodat de middelen beschikbaar blijven om de inpassingsstudie in het voorjaar van 2018 af te ronden.

Arbeidsparticipatie

€ 90.000

Eind 2017 hebben wij als centrumgemeente € 90.000 van het Rijk ontvangen voor de vergroting van de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening. Wij stellen u voor deze middelen te storten in de reserve arbeidsmarktregio.

Sanering verontreinigde grond

€ 300.000

Tijdens wegwerkzaamheden aan de Veenendaalseweg De Klomp en Postweg Lunteren is verontreinigde grond aangetroffen. De saneringskosten bedragen € 300.000. Wij stellen u voor deze kosten te dekken uit de Reserve Bodemsanering.

Vorming & Opleiding (V&O) 

€ -

Naast de reguliere V&O-budgetten zijn incidenteel budgetten beschikbaar gesteld voor ophoging van het V&O-budget en het Individueel Loopbaanbudget (ILB). Het ILB liep van 2015 tot en met 2017 als onderdeel van cao afspraken. In 2017 was sprake van onderuitputting op het ILB van € 727.000. Vigerend beleid is dat voor- en nadelen die verbonden zijn aan het personeel worden verrekend met de Bedrijfsmiddelenreserve Personeel. In lijn hiermee hebben wij dit bedrag verrekend met deze reserve.

B. Verrekening restant resultaat

Dotatie Bedrijfsreserve Grondzaken

€ 2.700.000

Volgens afspraak wordt het resultaat van het Grondbedrijf in eerste instantie ten gunste of ten laste van de Bedrijfsreserve Grondzaken gebracht. Voor 2017 bedraagt het totale resultaat op het Grondbedrijf € 2.700.000 positief. Voorgesteld wordt om het resultaat Grondzaken te storten in de Bedrijfsreserve Grondzaken.

Dotatie Algemene Reserve Bodemvoorziening

€ 1.813.000

Voorgesteld wordt om, na verwerking van bovengenoemde voorstellen, het restant van € 1.813.000 te storten in de Algemene Reserve Bodemvoorziening.