1     Investeringsfonds Impuls Ede

Het in 2015 ingestelde Investeringsfonds Impuls Ede is weer een jaar langer onderweg. In 2017 kwamen de programma’s en projecten in het Investeringsfonds Impuls Ede verder op stoom. De uitvoering van de afgesproken resultaten ligt op schema. In 2017 is € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld uit het fonds, hiervan is 80% besteed.

Overzicht Investeringsfonds Impuls Ede

bedragen x € 1.000

Speerpunt

Begroting 2017

Rekening 2017

Food (programma 4)

1.008

940 

KennisAs Ede Wageningen (programma 4)

335

53 

IABW (programma 4)

275

173 

Levendig centrum (programma 4)

665

681 

Duurzaamheid (programma 5)

847

577 

Buitengebied (programma 5)

981

981 

Vervolg mEdemaken (programma 8)

40

Citymarketing (programma 8)

270

131 

Evenementen (programma 8)

246

201 

Totaal

4.667

3.737

In onderstaande figuur is aangegeven in hoeverre de budgetten en prestaties per speerpunt zijn uitgegeven/uitgevoerd.

Dit diagram geeft een beeld hoever we zijn met het realiseren van de prestaties. Voor een deel van de prestaties is ook in 2018 budget beschikbaar gesteld; deze konden daarom in 2017 nog niet zijn afgerond.

In de volgende paragrafen is per speerpunt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook zijn enkele indicatoren opgenomen die verwijzen naar de doelen die per speerpunt zijn beoogd.

In het dashboard zijn meer indicatoren over de speerpunten opgenomen. Naast het dashboard biedt ook de Food Monitor Ede inzicht in de economische aspecten van de speerpunten Food, KennisAs Ede Wageningen en IABW.

Bij de speerpunten wordt ook altijd een korte verantwoording gegeven op de speerpunten Veluwse Poort en World Food Center omdat ze in respectievelijk Visie Ede en het collegeconvenant 2014-2018 als speerpunten zijn benoemd en relatie hebben met de andere speerpunten. In de paragraaf grote projecten worden beide projecten nader toegelicht.

Veluwse Poort
Op Maurits noord, Simon Stevin en Elias Beeckman worden acht grote voormalige legeringsgebouwen momenteel gerestaureerd en verbouwd. Dit geldt ook voor een aantal voormalige stallen op Maurits noord. Voor wat betreft de nieuwbouw is het een productief jaar geweest; veel vrije kavels zijn opgeleverd en op Maurits noord en Simon Stevin is gestart met de nieuwbouw van circa 120 woningen. Op het voormalige Enka-terrein zijn 74 woningen en 3 kavels opgeleverd.
Met het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen voor de OV-knoop en oostelijke spoorzone is de weg juridisch vrij om te starten. Er is nog geen uitspraak over het bestemmingsplan Parklaan vanwege de Europese discussie over de PAS. Voor de oversteek van de Emmalaan is een participatietraject met belanghebbenden doorlopen.

World Food Center
In 2017 is samen met de betrokken bedrijven een concept-plan voor de WFC Experience uitgewerkt. De Provincie Gelderland heeft 15 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de Experience. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de ontwikkeling van het WFC ondersteunt.
Voor het WFC-gebied is samen met WFCD een integraal gebiedsconcept ontwikkeld, dat uitgaat van een menging van werken, wonen en verblijven en dat volop kansen biedt om een onderscheidend vestigingsmilieu voor bedrijven te ontwikkelen.