Wat willen we bereiken?

 • Ruimtelijke kwaliteit met als uitgangspunt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven en tegelijkertijd een goede belevingswaarde voor inwoners en recreanten.
 • Een vitale agrarische sector, met ruimte voor groeiers en maatregelen gericht op vrijkomende agrarische bebouwing.
 • Een toekomstbestendige toeristische sector met levensvatbare bedrijven en een goede recreatieve infrastructuur.
 • Duurzame werkgelegenheid.

Indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Omgevingskwaliteit
Regio FoodValley is genoemd in het regeerakkoord omdat we werken aan een gezonde leefomgeving. Er is een Praktijkcentrum opgericht dat praktisch onderzoek doet naar het terugdringen van fijnstof vanuit pluimveestallen. Dat verbetert de kwaliteit van de leefomgeving.

Menukaart
Boeren en ondernemers die willen uitbreiden gaan werken volgens een ‘Menukaart’. Dit ‘Menu’ geeft aan hoe ze er in ruil voor uitbreiding voor kunnen kiezen om bij te dragen aan specifieke doelen op gebied van landschap, milieu en dierenwelzijn.

Handreiking omgevingskwaliteit
Ook is in 2017 een handreiking omgevingskwaliteit opgesteld. Dit is een hulpmiddel om met inwoners en ondernemers van Ede in gesprek te gaan over hoe we samen kunnen werken aan een mooie, gezonde en veilige omgeving. Als inwoners zich melden bij de gemeente omdat ze plannen hebben om te bouwen, verbouwen of uitbreiden dan vragen we hen mee te denken over hoe ze hun plannen nóg beter kunnen maken door mee te werken aan de doelen van Ede op bijvoorbeeld het gebied van landschap, ecologie en veiligheid.   

De Handreiking Omgevingskwaliteit gaat in de toekomst een stap verder dan de Menukaart, maar de manier van werken is hetzelfde: samen werken aan een mooie omgeving. Voor ‘Hof van Veluwe’ (het gebied op de Ginkelse Hei) hebben we verschillende partijen samengebracht zodat er een breed gedragen plan zal komen voor dit gebied.

Vitale agrarische (en niet-agrarische) sector
Het platteland verandert. Veel boeren zijn al gestopt of gaan nog stoppen. Dat leidt ertoe dat steeds meer stallen leegstaan. Vanuit deze stallen ontstaat veel nieuwe bedrijvigheid in Ede; mensen starten bijvoorbeeld een bouw-  of aannemersbedrijf. Worden ze succesvol dan worden ze verplaatst naar bedrijventerreinen. Maar niet alle leegstaande stallen worden gebruikt. We proberen te stimuleren dat stallen tijdig worden gesloopt en niet verpauperen. Ook ontwikkelen wij plannen voor mooiere (nu leegstaande) stallen en boerderijen.

Boeren die stallen slopen mogen in ruil daarvoor huizen bouwen. Dat mocht eerder op hetzelfde boerenerf. Nu willen we dat liever niet meer omdat er dan overal verspreid huizen staan. Inmiddels is er een duidelijke handleiding die aangeeft waar en onder welke voorwaarden huizen gebouwd mogen worden in ruil voor de sloop van stallen. Dit is ons functiewisselingsbeleid.

Van veel boeren weten we niet precies of en hoeveel dieren ze hebben en hoe lang ze nog boer willen blijven. Veel boeren hebben een vergunning om dieren te houden die ze eigenlijk niet meer gebruiken. Een ongebruikte vergunning belemmert andere activiteiten in die omgeving. Om plannen te maken voor de toekomst van het buitengebied van Ede bezoekt de Omgevingsdienst deze bedrijven zodat we langzaam maar zeker beter in beeld krijgen wat waar mogelijk is. Deze inventarisatie is een vervolg op een rapport dat Alterra voor ons schreef en dat een goed beeld geeft van de situatie in Ede.

Daarnaast willen we graag boeren houden in Ede. Want we zijn een ‘food-stad’ in de FoodValley; er is hier altijd veel voedselproductie geweest. Daarom hebben we samen met de agrarische sector een bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van de veehouderij. We gaan boeren ondersteunen door middel van maatwerk zoals coaching, en via projecten om te innoveren; wij doen dat om draagvlak vanuit de maatschappij te behouden. We zien kansen voor nieuwe teelten zoals groenteteelt en notenteelt.

Recreatie en Toerisme
Met ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden hebben we een visie gemaakt op Recreatie en Toerisme. Daarin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. We zorgen bijvoorbeeld dat er goede routes zijn voor fietsers, mountainbikers, wandelaars, ruiters en menners. Bijzonder is dat er veel vrijwilligers zijn die mee willen helpen om de routes schoon en toegankelijk te houden. Op de Ginkelse Heide, in de stad en in de dorpen gaan we de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar maken. We werken er op deze manier aan om meer bezoekers naar Ede te halen en ook om onze eigen inwoners te laten genieten van het moois dat er is.  

Het fietsknooppuntennetwerk Veluwe is vernieuwd en de fietsroutes in Ede zijn aangepast. We willen een netwerk bouwen van recreatieve routes over de gehele Veluwe. Daarom nemen we deel aan werkgroepen van het Routebureau Veluwe. Met de gemeente Apeldoorn onderzoeken we de mogelijkheden voor een wandelknooppuntennetwerk op de Veluwe.

Veel vakantieparken zijn niet met hun tijd mee gegaan. Er komen daardoor minder toeristen naar die parken. Er wordt permanent gewoon op een aantal parken. Ede doet mee aan het project Vitale Vakantieparken. In dit project werken 11 Veluwse gemeenten samen om vakantieparken weer gezond te maken. Met de provincie is een plan opgesteld voor een Veluwse Ontwikkelmaatschappij; deze organisatie kan vakantieparken kopen en opknappen. De problemen als gevolg van huisvesting van buitenlandse werknemers en kwetsbare doelgroepen hebben we door het project Vitale Vakantieparken landelijk op de agenda gekregen.

In Ede hebben we een eigen aanpak ontwikkeld om vakantieparken gezond te maken en te houden.  Ondernemers en eigenaren dagen we uit om een toekomstplan te maken voor hun bedrijf. Er hebben zich inmiddels 6 ondernemers aangemeld. Handhaving op permanente bewoning kan voor ondernemers een reden zijn om nieuwe plannen te maken voor hun bedrijf. We zorgen er voor dat kwetsbare bewoners niet in de knel komen.

Met Visit Veluwe en ondernemers hebben we nieuwe producten ontwikkeld voor recreanten. Daarbij gebruiken we de thema’s Food, Veluwe en de Tweede Wereldoorlog. Het eerste resultaat daarvan is de Minimap. Op de Minimap staan bijzondere activiteiten, wandelroutes en evenementen in de gemeente Ede en adresjes waar je lekkere producten uit de regio kunt kopen. Bij de Minimap zijn receptenfietsroutes gemaakt. Verder is er een website gebouwd waarop we laten zien wat er in Ede voor toeristen en voor onze eigen inwoners te zien en te doen is.

Wat heeft het gekost?

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

bedragen x € 1.000

Prestaties Buitengebied

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

T.b.v. doel: versterken omgevingskwaliteit

173

149

Te besteden aan onder andere:

 • Handreiking omgevingskwaliteit
 • Integraal gebiedsplan Hof van Veluwe
 • Versterking dorpsranden
 • Implementatie en uitwerking menukaart
 • Uitvoeren Manifest gezonde leefomgeving veehouderijen

T.b.v. doel: vitale agrarische en niet- agrarische sector

345

326

Te besteden aan onder andere:

 • Uitwerking regionaal functiewisselingsbeleid
 • Projecten volgend uit het Manifest van Salentein
 • Inventarisatie bedrijven
 • Verbinding landbouw en natuur
 • Ontwikkelen scenario's voor een vitaal buitengebied

T.b.v. doel: toekomstbestendige toeristische sector

300

245

Te besteden aan onder andere:

 • Uitwerken ruimtelijk spoor in Vitale vakantieparken
 • Borgen recreatie en toerisme in visie en beleid
 • Opstarten inventarisatie recreatieterreinen
 • Optimalisatie toeristische routestructuren
 • Participatie in de Gebiedsopgave Veluwe
 • Handhaving permanente bewoning

Algemeen: communicatie en programma-manager inclusief ondersteuning

163

261

Totaal

981

981

Toelichting
Versterking dorpsranden
Niet gestart.

Ontwikkelen scenario's voor een vitaal buitengebied
Deze volgen na de inventarisatie en verwachten wij in 2019 of 2020.