Wat willen we bereiken?

De doelstelling is dat Ede Centrum weer een plek is waar men graag en met trots werkt, winkelt en uitgaat. De huidige en toekomstige bewoners wonen er met plezier. De bezoeker beleeft er een gezellig dagje uit. De Edenaar gaat weer van Ede centrum houden en gaat er vaker naar toe. Daarom wordt gestreefd naar:

 • Het behouden en versterken van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de toekomst.
 • Aantoonbare verbeteringen op het gebied van de voornaamste knelpunten: leegstand, bezoekersaantallen, negatieve reputatie, last van regeldruk en lage belevingswaarde.
 • Het verbeteren van samenwerking en afspraken tussen partijen en binnen organisaties .

Indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sinds het programma Levendig Centrum is opgestart, is een voorzichtige opwaartse spiraal merkbaar. Na het dieptepunt in medio 2016, zichtbaar in de meting van januari 2017 (17,6%), neemt de leegstand nu af. In januari 2018 is de leegstand gedaald naar 16,4%. Dit getal betreft de meting van medio 2017. De actuele leegstand is sindsdien met nog 2.000 m2 gedaald (circa 3%). Er vestigen zich veel nieuwe, vooral lokale, ondernemers en er is belangstelling voor meer vestiging. Een aantal ondernemingen is verplaatst van buiten naar binnen het, in de lange termijn visie aangewezen, kerngebied. Het A1 winkelgebied is praktisch geheel gevuld. Het gaat echter nog niet overal goed; vooral de Achterdoelen blijft achter in de positieve ontwikkeling.

De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren licht, maar gestaag gestegen. De berichtgeving in (sociale) media is positiever. Edenaren worden actief bij het levendig centrum betrokken, zowel in projecten (bijvoorbeeld Markt, Grotestraat en Kuiperplein) als in  beleidsontwikkeling (bestemmings- en beeldkwaliteitsplan, verkeersvisie).

In het centrum worden veel evenementen georganiseerd door evenementenorganisaties: onder andere Statues by Night, Heideweek (op het Kuiperplein), Koningsdag, IJsbaan, Pop-Up festival, Zomerbries, Ede goes wild en 6 muziekdagen. Ook door ondernemers worden (flits)evenementen georganiseerd rond thema's als mode, culinair en sportief. We onderzoeken de mogelijkheden voor eventueel weer een kermis.  

In 2016 is de visie 'Het Verhaal van Ede Centrum - de koers naar 2030' door de gemeenteraad vastgesteld. In 2017 is de implementatie van het onderliggende Uitvoeringsplan, met circa 40 projecten en activiteiten, gestart.
Er is een aantal herinrichtingsprojecten uitgevoerd (Doelenplein, Doelenstraat, Bevrijdingsplein, oversteek Molenstraat). Tevens is een aantal grote projecten opgestart, die in 2018 en 2019 worden uitgevoerd: herinrichting Marktplein, Kuiperplein en Grotestraat/Maandereind en de mogelijke verplaatsing van Cultura naar de Achterdoelen. In het kader van het gevelverbeteringsfonds zijn opnieuw 5 gevels opgeknapt. Samen met investeerders is de be-(of ver-)bouwing van een aantal locaties bestudeerd (locatie Geels, locatie Bedding en locatie Famous). Op de locatie Famous is een bouwproject gestart.

Er is samen met de Stichting Binnenstadsmanagement Ede gestart met de herstructurering van het binnenstadsmanagement: er wordt onderzocht of voor het centrum een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) kan worden ingevoerd ter vervanging van het systeem van reclamebelasting.
Het promotieteam Ede Centrum is opgericht: samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en citymarketing wordt gewerkt aan promotie en marketing, dat moet leiden tot verbetering van het imago en de concurrentiepositie van het centrum. In dit kader is ook op initiatief van ondernemers het project Gelukkig Winkelen opgestart, dat gericht is op het duurzamer maken van de winkels.

Wat heeft het gekost?

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

bedragen x € 1.000

Prestaties Levendig Centrum

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

T.b.v. het doel: behoud en versterking van de positieve stemming en verwachting met betrekking tot de  toekomst van Ede Centrum
Te besteden aan:

90

85

 • Ideeënuitvraag en prijsvraag en herinrichting Markt
 • Diverse evenementen (onder andere Koningsdag, Giro, Pop-up festival, muziekdagen, Zomerbries, Heideweek Culinair, Statues, Festival Art & Food, IJsbaan)
 • 5 x per jaar Special Ede Centrum in Ede Stad
 • In samenwerking met partijen project Ede Centrum Smart: digitaal portal en logistieke projecten

T.b.v. het doel: aantoonbare verbetering ten aanzien van voornaamste knelpunten in Ede Centrum: leegstand, bezoekersaantallen, negatieve reputatie, last van regeldruk en lage belevingswaarde
Te besteden aan:

230

261

 • Gevelverbeteringen
 • Implementatie maatregelen t.b.v. terugdringen autoverkeer in Ede Centrum
 • Implementatie maatregelen t.b.v. verbeteren fietsbereikbaarheid en fietsparkeren
 • Verbeteren verblijfskwaliteit openbare ruimte
 • Vergroening
 • Onderzoek en implementatie maatregelen voor verbetering afvalinzamelingssysteem

T.b.v. het doel: verbeteren van samenwerking en afspraken tussen partijen en binnen organisaties met  betrekking tot het centrum
Te besteden aan:

80

45

 • Plan en realisatie voor ontmoetingsruimte/stadskamer met expositieruimte
 • Onderzoek naar wijziging systeem reclamebelasting
 • Opzetten en deels verbeteren systeem voor aantrekken startende ondernemers
 • Gezamenlijke projectorganisatie met SBE (acquisitie, beheer, strategie)
 • Ondersteuning particuliere initiatieven

T.b.v. doel: formuleren en uitwerken van de Visie Ede Centrum 2025, op basis van de input vanuit de serie  verdiepingssessies
Te besteden aan:

90

120

 • Ontwikkelen nieuw bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en juridisch instrumentarium gericht op krimp (van detailhandel)
 • Implementatie “Verlichte regeldruk”

Algemene organisatie
Te besteden aan:

175

170

 • Communicatie
 • Interne organisatie

Totaal

665

681

Toelichting
Plan en realisatie voor ontmoetingsruimte/stadskamer met expositieruimte
Voor dit plan was de locatie A1 van de Doelen in beeld. Hier is echter een andere invulling aan gegeven. Inmiddels is er een particulier initiatief in de Doelenstraat, waar een ontmoetingsruimte, horeca en expositieruimte wordt gecreëerd. Verder wordt in het plan van de eventuele verplaatsing van Cultura ook invulling gegeven aan deze ambitie.