Ontwikkelingen

Veiligheid en toezicht
Het pilotproject Keurmerk Veilig Buitengebied is opgestart in het gebied De Kraats en het Keurmerk is verleend. De samenwerking tussen het CCV en de politie is voortgezet en een nieuw keurmerkgebied wordt aangepakt.

Het Sociaal Interventieteam is omgevormd tot Interventieteam. De samenwerking tussen de verschillende partners is verstevigd, waardoor meer individuele casussen rond jeugdigen en verwarde personen kunnen worden aangepakt.

Het BIBOB beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is uitgebreid met mogelijkheden om de vastgoedsector te bekijken en wordt toegepast.

Er wordt een aanpak ontwikkeld op het thema ondermijning aan te pakken. Er is een ondermijningsbeeld aangevraagd.

Het Damocles-beleid (het langdurig sluiten van locaties waar een hennepkwekerij is aangetroffen) wordt toegepast conform het regionale beleid.

Er is een aanvang gemaakt met het beleid rond de aanpak van conventionele explosieven.

Ten aanzien van de veiligheidsvraagstukken rond Domus+Batelaar is onderzoeksbureau BMC gevraagd een onderzoeksrapport op te stellen in samenwerking met omwonenden, het Leger des Heils, politie en gemeentelijke diensten.

Er zijn vuurwerkvrije zones ingesteld in een viertal gebieden rond de jaarwisseling.

Toezicht is gestart met een proef met bodycams in het kader van alcoholgebruik minderjarigen en de-escalatie agressie

Wat willen we bereiken? & Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Veiligheid en toezicht
Brandweer   € 250.000 V
De lasten vallen € 200.000 voordeliger uit door lagere kosten als gevolg van de regionalisatie en een meevallend beroep op de FLO (functioneel leeftijdsontslag). Medio 2017 is een principeakkoord 'reparatie FLO-overgangsrecht' bekrachtigd tussen bonden en VNG. In de loop van 2018 wordt duidelijk welke extra kosten hiermee gemoeid zijn.
Daarnaast vraagt de ontwikkeling van de Brandweerkazerne Bennekom meer tijd, zodat op het voorbereidingsbudget van € 50.000 nog nauwelijks beroep is gedaan.

Domus + Batelaar (Act. 2017: € 83.000)   € 65.000 N
In mei 2017 heeft een groep omwonenden van Domus+Batelaar een protestactie georganiseerd. Dit was directe aanleiding voor gemeente om de partijen proberen te helpen tot elkaar te komen. De inzet is nu gericht op de-escaleren van de huidige situatie, het managen van de onderlinge verhoudingen en het komen tot een gedragen voorstel door alle partijen met een lange termijn oplossing. De gemeente Ede heeft hiervoor een mediator en een onderzoeksbureau aangesteld. De mediator heeft de opdracht om in aankomende periode de relatie tussen Domus+ Batelaar en omwonenden duurzaam te herstellen. Met als belangrijkste doel: het creëren van een sfeer waarin men weer bereid is om constructief mee te denken om tot een duurzame oplossing te komen.Het onderzoeksbureau heeft een probleemanalyse opgesteld. In een rapport staan aanbevelingen hoe de situatie gestabiliseerd kan worden voor de lange termijn.

Onderzoeken   € 60.000 N
In 2017 hebben onderzoeken plaatsgevonden (bijvoorbeeld het DSP onderzoek naar aanleiding van ongeregeldheden Veldhuizen) waarbij door de onvoorzienbaarheid hiervan geen dekking aanwezig was.

Afsluiting parkeerterrrein 't Ginkelse Zand   € 30.000 N
In 2016 is onder andere in verband met geconstateerde overlast op last van de burgemeester op parkeerplaats 't Ginkelse Zand de toegang tot het aangrenzende Natura 2000 terrein afgesloten. In overleg met Rijkswaterstaat is besloten dat het wildkerend raster wordt vervangen door een hekwerk dat ook niet voor mensen toegankelijk is. Overeengekomen is dat gemeente Ede de kosten van het hek en Rijkswaterstaat het onderhoud van het hek voor haar rekening neemt. De hiermee gepaard gaande kosten voor Ede bedroegen € 30.000.

Gaslek Maandereng (Act. 2017: € 60.000)   € 65.000 N
De gemeente heeft tijdens het gaslek in Maandereng de inwoners letterlijk niet in de kou laten zitten en tijdelijke voorzieningen verstrekt, onder meer kachels. Er is geen verhaalsmogelijkheid op Liander of op een derde.

Conventionele explosieven   € -
Voor de opsporings- en ruimingskosten van conventionele explosieven ontvangt de gemeente een bijdrage van het Rijk van 70%. De overige 30% wordt vanuit de projecten gefinancierd. Door een gewijzigde administratieve verwerking van de projecten is in 2017 sprake van minder lasten en baten € 400.000.

Diversen   € -
Binnen het programma Veiligheid zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd(€ 170.000) waar vergoedingen tegenover staan (€ 170.000), de werkzaamheden hebben onder andere plaatsgevonden binnen het Veiligheidshuis en voor de Verwijsindex.