Een positief resultaat
In 2017 hebben we opnieuw fors (€ 10 miljoen) geïnvesteerd in de realisatie van onze ambities. Met enige trots willen wij opmerken dat ambities en uitvoering hand-in-hand gingen.
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 5,0 miljoen. Dit is opgebouwd uit voordelen op zowel de reguliere bedrijfsvoering als grondzaken van respectievelijk € 2,3 en € 2,7 miljoen.
Wanneer rekening wordt gehouden met de resultaatbestemmingsvoorstellen dan resulteert dit in een storting van € 1,8 miljoen in de Algemene Reserve en van € 2,7 miljoen in de bedrijfsreserve Grondzaken.

In de jaarrekening worden twee bewegingen zichtbaar.
De aantrekkende markt zorgt voor een positieve impuls op de verkoop van bouwgronden. Dit leidt tot een sterk afnemende boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden en een lager risicoprofiel van de portefeuille. Daarnaast dragen de winstnemingen, vanuit de verplichting uit de BBV om tussentijds winst te nemen, en het afsluiten van plannen bij aan het resultaat.
Voor de reguliere bedrijfsvoering zien we een tegengestelde ontwikkeling. Na overschotten in de eerste jaren van het sociaal domein is dit onder invloed van de door het Rijk gekorte budgetten in combinatie met een stijging in de zorgvraag omgeslagen in een tekort. Een ontwikkeling die onze aandacht heeft. We zien verder dat de reguliere (exploitatie) budgetten steeds beter worden benut. Met andere woorden, steeds minder voordeel door onderuitputting.

In het kort lichten we de meest in het oog springende financiële afwijkingen toe:

Decentralisatie/sociaal domein
Bij aanvang van de decentralisaties van het sociaal domein waren we ons bewust van de omvang van de inhoudelijke en financiële opgave. Gericht op het structurele kader is de transformatie ingezet. We constateren dat zowel voor Jeugd, AWBZ/WMO als Participatie de beschikbare middelen ontoereikend waren om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen. Per saldo een nadeel van circa € 3 miljoen. Op dit moment evalueren we onze inzet en de mogelijke consequenties.

Omgevingsvergunningen
Het economisch herstel heeft in 2017 gezorgd voor een toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen. Rekening houdend met het extra werk een voordeel van € 630.000.

Algemene uitkering
Het resultaat van de algemene uitkering is licht negatief wanneer wordt gecorrigeerd voor geoormerkte bijdragen (€ 470.000) en nagekomen ontvangsten 2015 en 2016 (€ 1.250.000).

Overige afwijkingen
Jaarlijks wordt de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren W&I bepaald op grond van een zes jaarlijks gemiddelde. De vorig jaar ingezette verbetering heeft zich voortgezet en leidt tot een voordeel van € 375.000.
De verslaggevingsregels met betrekking tot investeringen met maatschappelijk verplichten ons om deze te activeren. Om die reden heroverwegen wij nut en noodzaak van het handhaven van de reserve Kapitaallasten. Om die reden hebben we de storting achterwege gelaten, een voordeel van € 1,4 miljoen. Bij de perspectiefnota komen wij hier op terug.

Opbouw resultaat vanuit programma's
De resultaten zijn voor het merendeel incidenteel van karakter. Daar waar sprake is van een structureel karakter worden ze – voor zover al niet eerder verwerkt – betrokken bij de Perspectiefnota 2019-2022. In de volgende tabel wordt een analyse van de resultaten op hoofdlijnen gegeven. Een meer uitgebreide analyse is opgenomen op de programmabladen bij de 3e W-vraag.

Opbouw resultaat 2017

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

Omvang

1

Exposeum

 500 V

2

Jeugd preventief

 130 V

2

Bijdrage regresrecht

 69 V

2

Inclusie

 70 V

2

Inburgering

 863 V

2

Sociale teams

400 N

2

Lokale teams

 145 V

2

Thuisondersteuning - alg. voorziening cliënten

 510 V

2

Thuisondersteuning - alg. voorziening mantelzorgers

 70 V

2

Maatschappelijke opvang

 242 V

2

Maatschappelijke opvang - storting reserve Maatsch. opvang

167 N

2

Maatschappelijke opvang - storting reserve Sociaal domein

75 N

2

Welzijn

90 N

2

Onderwijsondersteuning

 50 V

2

Peuteropvang

 135 V

3

Aanvullend inkomen

500 N

3

Jeugdzorg

2.450 N

3

Begeleiding, dagbesteding

1.350 N

3

Maatschappelijke opvang

 182 V

3

Maatschappelijke opvang - storting reserve Maatsch. Opvang

182 N

3

Thuisondersteuning

80 N

3

Beschermd wonen

 1.675 V

3

Beschermd wonen - storting reserve Beschermd wonen

1.675 N

3

GIA en Veilig Thuis

 87 V

3

Beschermd wonen - storting reserve Beschermd wonen

87 N

3

Sociale werkvoorziening

180 N

3

Algemene inkomensvoorzieningen

 685 V

4

Economische ontwikkeling/retailvisie

 250 V

4

Uitgifte bedrijfslocaties

 1.771 V

4

Parkeren - stimuleringsbudget

 110 V

4

Parkeren

170 N

4

Parkeren - onttrekking reserve Parkeren

 170 V

5

Woningmarkt uitgifte woonlocaties

 929 V

5

Skaeve Huze

 130 V

5

Afval

 910 V

5

Afval - storting reserve Afval

820 N

5

Bodemsanering

300 N

5

Leges omgevingsvergunningen

 1.130 V

5

Kosten omgevingsvergunningen

500 N

5

Leges bestemmingsplanwijzigingen

140 N

6

Brandweer

 250 V

6

Domus + Batelaar

65 N

6

Onderzoeken veiligheid

60 N

6

Afsluiten parkeerterrein Ginkelse Zand

30 N

6

Gaslek Maandereng

65 N

7

Regulier onderhoud Groen en reiniging

160 N

7

Vervallen reclame inkomsten

150 N

7

Verkopen snippergroen

 145 V

7

Verhaal schades

 75 V

7

Wegen

 1.100 V

7

Wegen - storting reserve Groot onderhoud

1.160 N

7

Groen

270 N

7

Begraven

 280 V

7

Begraven - storting reserve Begraven

280 N

7

Riolering

370 N

7

Riolering - onttrekking voorziening Vervangingsinvest. riolering

 370 V

7

Riolering Precario

 200 V

8

Voorziening pensioenen wethouders

250 N

8

Verkiezingen

100 N

8

Onderhoud beeld- en kaartmateriaal GEO

 200 V

8

Algemene uitkering

 1.100 V

8

Kapitaallasten

 1.400 V

8

Onderuitputting

1.250 N

8

Zelffinanciering

 610 V

8

Frictie- en faseringsbudget mEdemaken

 500 V

8

Financiering

 190 V

8

Onvoorzien

 100 V

8

Forensenbelasting

 140 V

8

Onroerende zaakbelasting

 170 V

8

Vergoeding incassokosten

 120 V

8

Precario - Vitens

200 N

8

Precario

 230 V

8

Precario - storting reserve Investeringsimpuls

230 N

8

Incidentele verkopen

 530 V

Div

Diversen

 295 V

Totaal

 5.012 V