In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven.

Activa   bedragen x € 1.000

  Passiva   bedragen x € 1.000

Buiten de balanstelling is een bedrag van € 91 miljoen opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. In het onderdeel 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen' van deze toelichting is dit verder uitgewerkt en van een toelichting voorzien.