Ontwikkelingen

Bestuur
Diverse ontwikkelingen in de samenleving zoals decentralisaties, individualisering, digitalisering en mondigere burgers maken dat de context waarin de overheid opereert verandert. Als gevolg hiervan worden er andere eisen aan de lokale overheid gesteld en is het belangrijk om als lokale overheid goed aansluiting te hebben bij vragen uit de samenleving. Ook binnen de gemeente Ede is deze ontwikkeling zichtbaar door ontwikkeling van participatief en gebiedsgericht werken.

Dienstverlening
Binnen de publieke dienstverlening is in 2017 een belangrijke stap gezet in de wens dat burgers en bedrijven zaken digitaal met de overheid kunnen afhandelen. De focus ligt op verder standaardiseren, zodat we via alle kanalen zorgen voor optimalisatie en transparantie.

Algemene middelen
Op 25 mei 2018 treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. In 2017 is gewerkt aan de opdracht om op weg naar 2018 handen en voeten te geven aan het wettelijk verplicht privacybeleid (gegevensbescherming) en securitybeleid (beveiligingsbeleid). We hebben privacybeleid opgesteld en inzicht gecreëerd in alle verwerkingen van persoonsgegevens en processen met verandertrajecten.

Belastingen en heffingen
Eind 2017 heeft het Gerechtshof in Arnhem uitspraak gedaan in een zaak tussen Liander, Vitens en de gemeente Voorst. Deze uitspraak heeft mogelijk effect op de precariobelasting in Ede. Hierover heeft het college de raad kort voor de begrotingsbehandeling van november 2017 geïnformeerd. (Raadsmemo Precario 07 november 2017)

Begin 2018 wordt deze casus bestudeerd ter bepaling van de te volgen strategie.

Vastgoed
De duurzaamheidsambitie voor het gemeentelijke vastgoed is in 2017 verder geconcretiseerd en er is een aantal panden aangesloten op het warmtenet. In het kader van de inclusie is de toegankelijkheid van de openbaar toegankelijke gebouwen van de maatschappelijke portefeuille geïnventariseerd. De gevolgen van deze uitkomsten worden in 2018 in beeld gebracht.

Wat willen we bereiken? & Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Bestuur
Voorziening pensioenen wethouders   € 250.000 N
Voor de pensioenverplichting van (ex)wethouders is een voorziening aanwezig. Naar aanleiding van de jaarlijkse actuariële berekening moet dit jaar een extra bedrag van € 250.000 gereserveerd worden voor de wethouderspensioenen.

Dienstverlening
Verkiezingen    € 100.000 N
Bij de organisatie van de Tweede Kamer-verkiezingen is een tekort van € 100.000. Dit heeft als oorzaak de hogere kosten van drukwerk en meer inzet van medewerkers en stembureauleden in verband met het handmatig tellen van de stemmen.

Onderhoud beeld- en kaartmateriaal GEO    € 200.000 V
Door lagere ambtelijke inzet op het onderhoud beeld- en kaartmateriaal is een voordeel van € 200.000 ontstaan. De wettelijk verplichten taken zijn uitgevoerd.

Algemene middelen
De totale lasten en baten zijn in 2017 lager dan in 2016. De BBV is zodanig aangepast dat met ingang van 2017 de kosten voor de overhead als negatief last zijn doorbelast aan de programma's. In voorgaande jaren werd dit als baat gepresenteerd.

Algemene uitkering (Act. 2017: € 1.250.000 V)   € 1.100.000 V
Wij ontvangen dit jaar € 1,1 miljoen meer aan algemene uitkering. Het voordeel is als volgt opgebouwd:

 • Algemene groei van het gemeentefonds
  De doorrekening van de september- en decembercirculaire leidt tot een lagere groei van de algemene uitkering (accres) van € 830.000.
 • Afrekening oude jaren
  De algemene uitkering is voor de jaren 2015 en 2016 per saldo naar boven bijgesteld, een voordeel van € 1.250.000. Belangrijkste verklaring hiervoor is dat de op de Najaarsnota 2016 van het Rijk gebaseerde onderuitputting zich niet heeft voorgedaan.
 • Inkomstenmaatstaf OZB
  Bij de bepaling van de hoogte van de algemene uitkering wordt gecorrigeerd voor de mogelijkheid van gemeenten om zelf OZB te heffen ('inkomstenmaatstaf OZB'). Hoe hoger de waarde van het onroerend goed, hoe groter de correctie. Deze waarde is verlaagd ten opzichte van een eerdere raming. Dit leidt tot een voordeel van € 250.000.
 • Groei van het gemeentefonds door uitbreiding van taken (taakmutaties)
  Diverse taakmutaties zijn ontvangen tot een bedrag van € 470.000. Dit zijn middelen die voor een specifiek onderwerp, al dan niet geoormerkt, aan de algemene uitkering worden toegevoegd. Tegenover dit voordeel op programma 8 staan overeenkomstige nadelen op de diverse andere programma’s. Ten aanzien van één taakmutatie - ‘Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking’ (€ 90.000) - stellen wij u voor om deze via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2018. Deze mutatie is pas eind 2017 beschikbaar gesteld, waardoor een verantwoorde besteding niet mogelijk was.

Kapitaallasten   € 1.400.000 V
De vrijval kapitaallasten wordt gestort in de reserve Kapitaallasten. De verslaggevingsregels met betrekking tot investeringen met maatschappelijk zijn echter gewijzigd en verplichten ons om deze te activeren. Om die reden heroverwegen wij nut en noodzaak van het handhaven van de reserve Kapitaallasten. Daarom hebben we de storting achterwege gelaten, een voordeel van € 1,4 miljoen. Bij de perspectiefnota komen wij hier op terug.

Stelpost onderuitputting (Act. 2017: € 1.250.000 N)   € 1.250.000 N
Dit is een zogenaamde inkomstenstelpost, een te realiseren voordeel. De ervaring is dat niet alle budgetten op de overige programma's worden uitgegeven, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging in de realisatie. Tegenover deze voordelen op de programma's staat de vrijval van de stelpost, een nadeel van € 1,25 miljoen. De stelpost is dus eigenlijk een soort van tekort op de concernbegroting, waarvan we weten dat dit gecompenseerd wordt door voordelen op andere plaatsen in de begroting.

Zelffinanciering   € 610.000 V
Inzet op projecten kan zowel ten laste van de algemene dienst als van het betreffende project gebracht worden. In 2017 blijkt voldoende dekking aanwezig, waardoor sprake is van een vrijval van € 610.000.

Frictie- en faseringsbudget mEdemaken   € 500.000 V
Bij de Perspectiefnota 2016-2019 heeft u in totaal € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor frictie – en faseringskosten samenhangend met de ombuigingen mEdemaken. Voor de jaarschijf 2017 was € 800.000 beschikbaar, hiervan is € 300.000 besteed.

Financiering   € 190.000 V
In de begroting wordt rekening gehouden met een renteomslag van 3%. De daadwerkelijke rente is lager gebleken door met name de rente op kort geld. Hierdoor wordt er een positief renteresultaat behaald van € 190.000.

Onvoorzien (Act. 2017: € 100.000 V)   € 100.000 V
In 2017 is geen aanspraak gedaan op het budget Onvoorzien, een voordeel van € 100.000.

Vorming en opleiding   € -
Naast de reguliere budgetten voor Vorming & Opleiding waren het afgelopen jaar ook incidentele budgetten beschikbaar. Op deze budgetten doet zich een onderuitputting van € 727.000 voor. Dit bedrag is toegevoegd aan de P-reserve.

Reserve Matching
In 2015 heeft u de reserve Matching ingesteld. Deze reserve is op grond van de regelgeving ingesteld en is bedoeld om eigen middelen die horen bij openstaande kredieten tijdelijk te storten. Naar mate het project vordert wordt de eigen bijdrage naar het krediet geboekt.
Wegens BBV aanpassingen op het gebied van activa is deze reserve overbodig geworden. Het saldo van de reserve is nihil. Wij stellen u voor om deze reserve op te heffen.

Belastingen en heffingen
Forensenbelasting   € 140.000 V
Ondanks dat het aantal belastingplichtigen stabiel blijft, stijgen de inkomsten uit de forensenbelasting. De stijgende WOZ-waarde heeft tot gevolg dat er meer aanslagen worden opgelegd in de duurdere treden van de staffel.

OZB      € 170.000 V
Een aantal effecten samen zorgt voor een meeropbrengst op de OZB voor de eigenaren van woningen. In 2017 zijn minder bezwaren gehonoreerd dan verwacht, de waardestijging is in werkelijkheid iets hoger dan geprognosticeerd en er is sprake van een areaaluitbreiding.

Vergoeding Incassokosten    € 120.000 V
Procesoptimalisatie bij de invordering van belastingschulden heeft geleid tot het opleggen van meer aanmaningen en dwangbevelen.

Precariobelasting   € 200.000 N
De aan Vitens opgelegde aanslag precariobelasting is € 200.000 lager dan begroot. Dit leidt op programma 7 tot een lagere storting aan de voorziening riolering. Per saldo is het effect budgettair neutraal. Daarnaast is sprake van een meeropbrengst precario van € 230.000 bij andere belastingplichtigen. Deze meeropbrengst is gestort in de reserve investeringsfonds impuls Ede.

Vastgoed
Incidentele verkopen vastgoed  (Act. 2017: € 440.000 V)   € 530.000 V
In 2017 zijn diverse objecten, die geen beleidsondersteunende functie vervulden, verkocht met een totale opbrengst van € 840.000. De kosten die gepaard gaan met deze verkoop, zoals afboeking boekwaarde, sloopkosten, notariskosten etc. bedragen circa € 310.000. Netto levert dit een eenmalig resultaat op van € 530.000.