Ontwikkelingen

Kwaliteit leefomgeving
Klimaatverandering
Ons klimaat is aan het veranderen. Het weer wordt extremer. Er valt steeds meer regen in korte tijd en de aarde (vooral het stedelijk gebied) warmt op.

Wat willen we bereiken? & Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Kwaliteit leefomgeving

Regulier onderhoud groen en reiniging openb. ruimte (Act. 2017: € 200.000 N)

€ 160.000 N

In 2017 en 2018 loopt de pilot van het SamenWerkBedrijf (SWB). Bij de actualisatie werd een tekort voorzien van € 200.000 voor 2017. Het werkelijke tekort is uitgekomen op € 160.000.
Zoals bij de actualisatie van de jaarschijf 2017 al aangegeven, wordt dit voor een deel veroorzaakt omdat de pilot een proefperiode is. De hogere kosten die dit met zich mee brengt zijn voor het merendeel gelegen in organisatie- en overheadkosten van de deelnemende partijen, waaronder de gemeente.
Aangezien het een proef betreft kan er in formele zin door de organisaties nog niet op de nieuwe situatie worden geanticipeerd om deze kosten te verlagen. In 2018 vindt een evaluatie van de pilot plaats, zodat een besluit over het vervolg genomen kan worden.

Vervallen reclame inkomsten (Act. 2017: € 150.000 N)

€ 150.000 N

Per 1 april 2017 is één van de contracten die we als gemeente hebben met een bedrijf dat reclames in de openbare ruimte exploiteert gestopt. Het gaat om een contract met een opbrengst van € 200.000 per jaar. Begin 2017 is gestart met een project om een andere vorm van reclame-inkomsten te vinden. Resultaten van dit project worden verwacht voor de zomer van 2018.

Verkoop reststroken/snippergroen

€ 145.000 V

Door de verkoop van stroken openbare ruimte (reststroken/snippergroen) zijn er meer baten dan begroot.

Verhalen schades aan openbare ruimte

€ 75.000 V

Door gebruikers van de openbare ruimte worden schades aan de openbare ruimte toegebracht. Denk aan omrijden van lichtmasten, aanrijden van verkeersborden, verkeerslichten, bomen, beschadigen van asfalt door oliesporen en dergelijke. Deze schades worden, voor zover mogelijk, verhaald op de veroorzaker. In 2017 zijn meer baten dan begroot (€ 185.000 V). Hiertegenover staat een nadeel openbare verlichting (€ 110.000). Dat bestaat voornamelijk uit het herstellen van schades en het eerder vervangen van lichtmasten en armaturen dan gepland.

Wegen

€ 1.100.000 V (halfjaar € 180.000 V)

verrekenen met reserve € 1.160.000 N

Door een combinatie van  het temporiseren van projecten (€ 1.281.000 voordeel) en het uitvoeren van niet begroot onderhoud aan bruggen en tunnels (€ 210.000 nadeel) wordt een dotatie aan de reserve Groot Onderhoud Openbare Ruimte gedaan van € 1.071.000. Deze temporisering is het gevolg van enerzijds vertraging in de voorbereiding van de projecten (langlopende vergunningaanvragen, gesprekken met de buurt die meer doorlooptijd vergen) en anderzijds van de uitvoering van projecten die langer duurt (calamiteiten zoals asbest of bodemverontreiniging).
Ook is € 89.000 ontvangen van de nutsbedrijven als bijdrage in de kosten (vervroegd) groot onderhoud als gevolg van door hen uitvoerde werkzaamheden in de ondergrond, dit wordt eveneens gestort in de reserve.

Daarnaast een voordeel aan de lastenkant door de vrijval van kapitaallasten van de N224 (€ 280.000). Tegenover dit voordeel staan nadelen opgebouwd uit het over het gehele areaal uitvoeren van weginspecties (€ 100.000), meer inzet dan begroot op gladheidsbestrijding (€ 260.000) en inhuur van specialisten voor het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen en meerjarenonderhoudsplanningen (€ 260.000).

Aan de baten kant is een voordeel van € 400.000 door een bijdrage van de provincie voor het onderhoud van de N224. Deze bijdrage valt vrij naar de algemene middelen en krijgt via de areaal uitbreiding bij de Perspectiefnota 2019-2022 een structureel karakter.

Groen (Act. 2017: € 100.000 N)

€ 270.000 N

Het nadeel bestaat uit het oplossen van calamiteiten denk bijvoorbeeld aan stormschade (€ 100.000), het bestrijding van ziekten en plagen zoals Japanse Duizendknoop en Eikenprocessierups (€ 130.000) en de inhuur van specialisten voor het opstellen van beleidsplannen, beheerplannen en meerjarenonderhoudsplanningen (€ 40.000).

(Natuur)Begraven (Act. 2017: € 140.000 V)

€ 280.000 V

(verrekenen met reserve € 140.000 N)

verrekenen met reserve € 280.000 N

In de halfjaarrapportage is al gemeld dat de verkoop van graven voor natuurbegraven op de Edese begraafplaats voorspoedig loopt. Er zijn mensen die er voor kiezen nu alvast een plek te kopen voor later. Dat betekent nu inkomsten voor kosten die pas later komen als het graf daadwerkelijk gebruikt gaat worden (€ 130.000 V).
Dit in tegenstelling tot een regulier graf waar de kosten vrijwel direct na de verkoop van het graf worden gemaakt. Ook de verkoop van reguliere graven is hoger dan begroot (€ 80.000 V). De kosten zijn lager dan begroot door het minder wegwerken van achterstallig onderhoud en het minder inrichten dan gepland (€ 70.000 V). Het resultaat op het product begraven is verrekend met de reserve begraven.

Riolering (Act. 2017:  € 175.000 N)

€ 170.000 N

(verrekenen met voorziening € 175.000 V)

verrekenen met voorziening € 370.000 V

Op de lasten is sprake van een overschrijding van € 650.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt  door het oplossen van (onvoorziene) knelpunten en er is extra capaciteit ingezet om het databeheer te optimaliseren. Extra bestedingen zijn gedaan voor reiniging en inspectie van riolering om integraliteit in projecten aan de voorkant af te kunnen stemmen. In 2017 is minder geïnvesteerd dan geraamd, hierdoor is € 280.000 minder BTW afgedragen aan de Reserve BTW compensatiefonds. Per saldo resulteert het voorgaande in een overschrijding in de exploitatie (€ 370.000 N). Dit resultaat wordt  verrekend met de voorziening Vervangingsinvesteringen riolering.

De opbrengst van de aan Vitens opgelegde aanslag precariobelasting wordt via de rioolheffing teruggegeven aan onze burgers op het moment dat Vitens de precariobelasting aan hen door belast. De opbrengst precariobelasting wordt tot die tijd in de voorziening Riolering gestort. De aanslag 2017 is € 200.000 lager dan begroot. Tegenover de lagere storting (=voordeel) in de voorziening staat een nadeel op programma 8, per saldo budgettair neutraal.

Voor een toelichting op de realisatie van de geplande investeringen wordt verwezen naar de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.