Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting
Samen met schoolbesturen ontwikkelden we een strategisch huisvestingsplan om de kwaliteit van schoolgebouwen nu en in de toekomst te kunnen borgen. Een belangrijk onderwerp in het onderwijsveld is het realiseren van Kindcentra om een doorlopende ontwikkelingslijn van het kind mogelijk te maken. Naast de inhoudelijke samenwerking tussen de diverse functies komt ook de vraag van de (gezamenlijke) huisvesting op de agenda. Vanuit de mogelijkheden die het Strategisch huisvestingsplan biedt, kunnen we de ontwikkeling van Kindcentra stimuleren en faciliteren.

Sport
In 2017 is het accommodatieplan buitensport (2017-2020) vastgesteld. Daarin zijn de belangrijkste investeringen opgenomen die benodigd zijn voor een goed accommodatiebestand. Een voorbeeld daarvan is het nieuw aangelegde kunstgrasveld in Harskamp. Daarnaast is in juni 2017 de bouw van de topsporthal begonnen, oplevering is in mei 2018. Op het gebied van sportontwikkeling zijn de leefstijlcoaches in het buitengebied aan de slag gegaan en is Swim2Play verder uitgerold.

Cultuur
In 2017 is gestart met de implementatie van de nieuwe cultuurnota. Vanaf 1 oktober 2017 is het Cultuurfonds Ede (CFE) operationeel. Het netwerk voor cultuur en erfgoed (Cultura Erfgoed) zal in 2018 (Q2) worden geopend. Alle voorbereidingen voor de verbouw zijn in 2017 afgerond. Het Platform Militaire Historie heeft een eigen locatie op het kazerneterrein. In 2017 is de driejaarlijkse Cultuurprijs uitgereikt.

Door gewijzigd (rijks- en provinciaal) beleid en gewijzigde wetgeving is het noodzakelijk ons gemeentelijk erfgoedbeleid en bijbehorend instrumentarium te actualiseren. Als gevolg van de introductie van de Erfgoedwet (juli 2016) en de aankomende Omgevingswet (2021) worden vanuit het rijk nog meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente neergelegd. Dit leidt tot extra taken.

Wat willen we bereiken? & Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting   € -
In 2017 heeft onderhoud plaatsgevonden aan het gebouw van de Rots. De definitieve afronding is in 2018. De renovatie van de Vuurvogel heeft nog niet plaatsgevonden, in afwachting van de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek. In 2018/2019 wordt dit verder opgepakt. Als gevolg van dit uitstel is € 1.553.000 minder aan de reserve onderwijshuisvesting onttrokken.

Sport
Verkoopopbrengst sporthal De Reehorst   € -
In 2017 stond de verkoop van sporthal De Reehorst in de begroting voor € 296.000. De verkoop is uitgesteld en wordt in 2018 verwacht. De met de verkoop samenhangende storting in de egalisatiereserve Kapitaallasten heeft zodoende niet plaatsgevonden, waardoor het budgettair neutraal loopt.

Cultuur
Exposeum (Act. 2017: € 450.000)    € 500.000 V
De besluitvorming over het realiseren van een Exposeum heeft plaatsgevonden in november 2017. De Raad heeft gevraagd om een procesvoorstel en wil opnieuw kaders kunnen aangeven voor de invulling van de Friso-kazerne. Deze besluitvorming betekent dat het beschikbare budget, ad € 500.000 vrijvalt.

Schenking kunstwerken HVA-fonds   € -
In 2017 zijn twee kunstwerken geplaatst in Ede. Deze kunstwerken zijn geschonken door het HVA-fonds. De kunstwerken stonden niet in de begroting van 2017 opgenomen. De door ons voorgeschoten kosten van € 95.000 worden gecompenseerd door de bijdrage van het HVA-fonds.

Kunstaankopen   € -
In 2017 stonden enkele kunstprojecten gepland, die (gedeeltelijk) zijn uitgesteld. Hierdoor is voor € 275.000 minder aan kosten gemaakt. Hier staat tegenover dat de beoogde onttrekking uit de reserve Kunstaankopen niet plaatsvond.