Het jaarrekeningresultaat bestaat deels uit incidentele lasten en baten. Wij beschouwen een last of een baat als incidenteel als deze zich niet vaker dan eens per vijf jaar voordoet en niet valt onder een structurele begrotingspost.

Incidentele lasten en baten 2017

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

Bedrag

Incidentele lasten

3

Sociale werkvoorziening

180 N

5

Bodemsanering

300 N

6

Domus + Batelaar

65 N

6

Ginkelse Zand

30 N

6

Gaslek Maandereng

65 N

8

Voorziening pensioenen wethouders

250 N

Totaal incidentele lasten

890 N

Incidentele baten

4

Economische ontwikkeling/retailvisie

 250 V

4

Parkeren - stimuleringsbudget

 110 V

4

Resultaat grondzaken (onderdeel werken)

 1.771 V

5

Resultaat grondzaken (onderdeel wonen)

 929 V

5

Skaeve Huze

 130 V

8

Zelffinanciering

 610 V

8

Frictiebudget

 500 V

Totaal incidentele baten

 4.300 V

Totaal

 3.410 V