• De programmarekening is opgesteld volgens de richtlijnen, zoals deze in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn vastgelegd. Hierbij rekening houdend met alle aanvullende publicaties van de Commissie BBV.
 • Bij de waardering en waarderingsgrondslagen gaat het om de waardebepaling van activa en passiva en de regels die daarvoor gelden. Het gaat hierbij om de waardering van balansposten, teneinde een reëel beeld te krijgen van de vermogenspositie van de gemeente. In het kort kunnen deze regels, als volgt worden weergegeven:
 • Het toerekeningsbeginsel wordt in acht genomen (matchingsprincipe).
 • Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
 • De afschrijvingsduur voor de immateriële activa volgt de afschrijvingsduur van vergelijkbare materiële vaste activa.  
 • Bij de waardering van de vaste activa wordt rekening gehouden met waardevermindering, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is.
 • Beschikkingen over reserves ter vermindering van de boekwaarde van een investering zijn niet toegestaan. Reserves mogen wel gebruikt worden ter dekking van kapitaallasten.
 • Bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de boekwaarde.
 • Bijdragen uit een voorziening (dat wil zeggen in de heffing begrepen ‘gespaarde’ bijdragen voor toekomstige vervangingsinvesteringen riolering) worden direct in mindering gebracht op de boekwaarde van de investering.
 • In 2016 is door de commissie BBV de notitie Grondexploitaties vastgesteld. Uit deze notitie komt voort dat tussentijdse winstneming bij positieve plannen verplicht is. Dit is in deze jaarrekening voor het eerst toegepast.
 • In december 2017 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde nota afschrijvingsbeleid vastgesteld. De hierin opgenomen afschrijvingstermijnen gelden met ingang van 1 januari 2017.

Afschrijvingstermijnen

Soort investering

Nut

Methode

Afschrijvings-

termijn (in jaar)

Materiële vaste activa

Gronden en Terreinen

Gronden - Aanschaf

EN

geen

-

Woonruimten

Woning – Nieuwbouw/restauratie

EN

Annuïtair

40

Woning – Renovatie/aanpassing

EN

Annuïtair

20

Woonwagen - Aanschaf

EN

Annuïtair

20

Bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouw – Nieuwbouw/restauratie

EN

Annuïtair

40

Bedrijfsgebouw – Renovatie/aanpassing

EN

Annuïtair

20

Tijdelijke bouwwerk - Aanschaf

EN

Annuïtair

15

Aula’s begraafplaatsen - Nieuwbouw/restauratie

ENH

Annuïtair

40

Aula’s begraafplaatsen - Renovatie/aanpassing

ENH

Annuïtair

20

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Standplaats Woonwagen - aanleg

EN

Annuïtair

40

Civieltechnische werken algemeen

MN

Lineair

40

 • Herinrichting OR (straat, fiets & voetpad, parkeer & busstrook) – aanleg

MN

Lineair

40

 • Kunstwerken (rotonde, viaduct, geluidsscherm) - aanleg

MN

Lineair

20

 • Plantsoen, vijver, park - aanleg

MN

Lineair

20

 • Bomen

MN

Lineair

40

 • Verharden wegen / zandwegen

MN

Lineair

10

 • Verkeersregelinstallaties

MN

Lineair

15

 • Abri’s - aanleg

MN

Lineair

15

Sportpark en sportvelden - aanleg

EN

Annuïtair

40

Openbare verlichting – Lantaarnpalen, Lichtmasten

MN

Lineair

40

Openbare verlichting - Armaturen

MN

Lineair

20

Speelterrein - aanleg

MN

Lineair

10

Kunstgrasveld – aanleg toplaag

EN

Annuïtair

10

Kunstgrasveld – aanleg onder- en middenlaag

EN

Annuïtair

20

Overstortbak in beton

ENH

Lineair

80

Riolering (Vervanging)

ENH

Lineair

60

Leidingen (PE en PVC)

ENH

Lineair

60

Overige bouwkundige onderdelen riolering

ENH

Lineair

60

Riolering (relining)

ENH

Lineair

50

IBA (PVC tank)

ENH

Lineair

50

Stalen rand uitlaat

ENH

Lineair

40

Overstortbak in asfalt

ENH

Lineair

30

Signalering

ENH

Lineair

30

Voeding

ENH

Lineair

30

Electro-mechanisch (pomp)

ENH

Lineair

20

Elektronica (besturing)

ENH

Lineair

10

Grondwerken begraafplaatsen

ENH

Lineair

20

Vervoermiddelen

Vervoermiddel Specifiek (vrachtwagen)

EN

Annuïtair

15

Vervoermiddel Niet-specifiek (personenauto, bedrijfswagen)

EN

Annuïtair

7

Vervoermiddel Overig (veegwagen, zoutstrooier, trekker, heftruck, fiets)

EN

Annuïtair

5

Elektrische vervoersmiddelen niet-specifiek

EN

Annuïtair

5

Machines, apparaten en installaties

Zwembadinstallatie – aanleg

EN

Annuïtair

20

Gebruiksspecifieke installatie – aanleg

EN

Annuïtair

20

Technische installatie (telefooninst., geluidsinst. postregistratie, klantvolgsysteem)

EN

Annuïtair

10

Technische Apparaten (kopieer- & keukenapp, stem- & frankeermachine)

EN

Annuïtair

10

Grootschalige basiskaart Ede/Nederland

EN

Annuïtair

10

Materieel gemeentewerken (houtversnipperaar, maai- & snijmachine)

EN

Annuïtair

10

Apparatuur betaald parkeren

EN

Annuïtair

7

Automatiseringsapparatuur (Computerhardware, printers)

EN

Annuïtair

5

Mobiele telefoons, laptops, tablet (geavanceerd)

EN

Annuïtair

4

Mobiele telefoons, laptops, tablet (eenvoudig)

EN

Annuïtair

3

Overige materiële vaste activa

Inrichting en inventaris sport - aanschaf

EN

Annuïtair

20

Inrichting en inventaris onderwijs – aanschaf

EN

Annuïtair

20

Inventaris/Meubilair - aanschaf

EN

Annuïtair

10

Vloerbedekking

EN

Annuïtair

10

Software

EN

Annuïtair

5

Overige materiële vaste activa met maatschappelijk nut

MN

Lineair

RB*

Overig Landschapsbeheer

MN

Lineair

25

Minicontainers en ondergrondse containers (Afval)

ENH

Lineair

15

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

EN

Annuïtair

5

Bijdrage in activa van derden

EN

Lineair

-

* RB=raadsbesluit

 • Het interne renteomslagpercentage bedraagt 3% (zie ook de paragraaf Financieringen).
 • Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs vindt waardering plaats tegen (de lagere) marktwaarde.
 • De voorraad wordt gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en, indien van toepassing, tegen de lagere marktwaarde.
 • De boekwaarde van in erfpacht gegeven gronden is gebaseerd op de uitgifteprijs.
 • De liquide middelen zijn opgenomen conform de saldo-opgaven per 31 december 2017 van de financiële instellingen.
 • De leningen worden gewaardeerd tegen het restant leningbedrag (nominale waarde verminderd met de betaalde aflossingen).
 • De waardering van de voorzieningen vindt plaats tegen contante waarde.
 • De overige activa en de overige passiva worden gewaardeerd tegen respectievelijk de verkrijgingsprijs en de nominale waarden.
 • De onderhanden werken met betrekking tot de grondexploitatie worden gewaardeerd overeenkomstig de cumulatieve bestedingen verminderd met de reeds ontvangen opbrengsten uit hoofde van verkopen, subsidies en bijdragen vanuit voorzieningen. Verwachte verliezen worden in mindering gebracht. Winstneming vindt plaats bij afsluiting van het complex. Grote plannen kennen wel deelcomplexen die afgesloten kunnen worden bij het beëindigen van de werkzaamheden.
 • De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.