Wat willen we bereiken?

Het programma KennisAs Ede-Wageningen beoogt het creëren en versterken van een (inter)nationaal vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van Agrofood. Deze economische clustering in het gebied Ede en Wageningen biedt ruimte voor innovatie, versterkt de lokale en regionale werkgelegenheid en draagt bij aan een hoogwaardig voorzieningenniveau.
KennisAs is een samenwerking tussen gemeente Ede, Wageningen, Wageningen UR en Provincie Gelderland, waarbij ook andere instellingen en organisaties nauw betrokken worden.

Het programma is gericht op het:

 • Versterken concurrentiekracht.
 • Versterken innovatieve netwerken ('ecosysteem').
 • Versterken ruimtelijke kwaliteit (herkenbaar & zichtbaar).

Indicatoren

De indicatoren KennisAs zijn opgenomen in een geïntegreerde tabel bij het speerpunt Food.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samenvattend geldt dat we met de drie hiervoor genoemde sporen op schema liggen. In 2017 zijn drie belangrijke verkenningen 'Onderzoeksprogramma WFC', 'Kennispark' en 'Food Incubator' afgerond en stappen gezet voor verdere realisatie. Daarnaast is het Handboek Inrichting openbare ruimte KennisAs vastgesteld.
Door als programma KennisAs samen met Regio FoodValley en de Edese programma’s Buitengebied, Food en WFC op te trekken is Ede een natuurlijke partner bij landelijke ontwikkelingen.

Spoor 1: Versterken concurrentiekracht

 • De verkenning voor een onderzoeksprogramma WFC is afgerond. Nu wordt onder leiding van TIFN (Topinstituut voor Food & Nutrition) een onderzoeksprogramma Food en Consument bij het WFC ontwikkeld in samenwerking met meerdere universiteiten, HBO’s, kennisinstituten en bedrijven. Bij de opening van het WFC in 2021/2022 moet dit programma gedragen en extern gefinancierd zijn.
 •   Het onderwijs op MBO-niveau is versterkt door het initiatief van Food Midden- Nederland, een samenwerking van Aeres MBO, ROC-A12 en Van Hall Larenstein met bedrijven uit de Regio FoodValley.
 •   De CHE profileert steeds nadrukkelijker op het Food door het starten van een aantal minoren en het aanstellen van een lector Voeding en Gezondheid.
 •   De haalbaarheid van een incubator (startersfaciliteiten) op de WFC-locatie is aangetoond. De werving van een programmerende partij is gestart. De incubator zal in 2018 haar deuren openen.

Spoor 2: Versterken innovatieve netwerken

 • Branding en marketing vond plaats door onder andere publicaties in landelijke bladen en deelname en organisatie van events als Food Unplugged en de World Food Day.
 • Het onderzoek “Kennispark FoodValley” is afgerond en vastgesteld. Op basis hiervan is de werving van de kwartiermaker eind 2017 door de provincie gestart.
 • Voor acquisitiemedewerkers van onder andere Ede, Wageningen, de WUR, WFC Development, Regio FoodValley en andere stakeholders is de flyer geactualiseerd en een digitale toolbox met up-to-date communicatiemateriaal beschikbaar gekomen.
 • In mei 2017 is de eerste Agrofoodmonitor Ede uitgebracht. Deze monitor geeft kwantitatief inzicht in de betekenis van Agrofood voor dit gebied. De volgende monitor maken Ede en Wageningen samen.

Spoor 3: Versterken ruimtelijke kwaliteit

 • Voor inrichting van de openbare ruimte langs de KennisAs hebben de beide gemeenten in november 2017 een handboek vastgesteld. Ook de provincie onderschrijft het handboek. Op basis van dit handboek worden de toekomstige investeringen (onder andere de Parklaan en Beter Bereikbaar Wageningen) vormgegeven.

Wat heeft het gekost?

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

bedragen x € 1.000

Prestaties KennisAs

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

T.b.v. het doel: Versterken concurrentiekracht

90

106

Te besteden aan:

 • Versterken Kennispijler (HBO respectievelijk Interuniversitair)
 • Verkenning en realisering startersfaciliteiten
 • Toerusten acquisitie met toolbox
 • Lobby (in samenwerking met FOOD & WFC)

T.b.v. het doel: Versterken innovatieve netwerken

20

5

Te besteden aan:

 • Versterken vitale netwerken
 • Netwerk Foodbedrijven (in samenwerking met FOOD)
 • Kennis voor de stad (in samenwerking met Wageningen)
 • Verkenning onafhankelijke organisatie (werktitel ‘Kennispark’)

T.b.v. het doel: Versterken ruimtelijke kwaliteit

145

101

Te besteden aan:

 • Realisering showcases
 • Realisering bakens
 • Uitwerken en toepassen principes Bouwstenenboek

Algemene organisatie

80

-159

Te besteden aan:

 • Communicatie
 • Programmasturing en ondersteuning (inclusief monitor in samenwerking met FOOD)

Totaal

335

53

Toelichting
De realisatie ligt op schema. Door de afrekening over de afgelopen twee jaar met de provincie en gemeente Wageningen is er een groot verschil tussen realisatie en het beschikbare budget. In de Samenwerkingsovereenkomst KennisAs Ede-Wageningen is een samenwerking aangegaan tussen de drie partijen met afspraken over het uit te voeren programma en de bijdragen van de partijen. De provincie heeft de afgelopen twee jaar geen grote projecten ter hand genomen, waar Ede en Wageningen hun budgetten over 2016 en 2017 wel hebben ingezet. Dit heeft geleid tot een verrekening van € 267.000 eind 2017. Deze was in de Programmabegroting al aangekondigd en vertekent het beeld over 2017 behoorlijk.