bedragen x € 1.000

Omschrijving 

Begroting

Realisatie

Personeel

28.352

Automatisering

3.113

Huisvesting

4.533

Profitcenters

27

Overig

686

Totaal

31.909

36.711

Doorbelasting aan Grondexploitaties en Investeringswerken

-2.970

-2.920

Netto Overhead

28.939

33.791

De post personeel is een optelsom van primaire personeelslasten ad € 24,9 miljoen en secundaire personeelslasten ad € 3,3 miljoen. De primaire personeelslasten bestaan uit de salarissen van het personeel van ondersteunende afdelingen als P&O, Bedrijfsadministratie, Financiën enz. en de salarissen van de leidinggevenden.