De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT beperkt op ingrijpende wijze de mogelijkheden in de (semi)publieke sector om beloningen overeen te komen die uitgaan boven een vastgestelde norm. In 2017 was deze norm € 181.000.

De WNT is van toepassing op topfunctionarissen, waaronder voor een gemeente de gemeentesecretaris en griffier. Voor deze functionarissen geldt dat bij een bezoldiging boven de norm, het bovenmatige deel teruggevorderd moet worden. Uit onderzoek is gebleken dat in de gemeente Ede geen sprake is van bezoldiging van topfunctionarissen boven de norm. Naast beperking van de bezoldiging kent de WNT een publicatieplicht. De publicatieplicht geldt voor de topfunctionarissen, ook indien de norm niet wordt overschreden.

Voor overige functionarissen geldt slechts een publicatieplicht, indien de norm wordt overschreden. In de gemeente Ede was in 2017 geen functionaris die deze norm overschrijdt.

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1

G.H. Hagelstein

J .van Delden

S. Visser

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Concern directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

107.731,84

109.435,56

117.315,70

Beloningen betaalbaar op termijn

15.714,72

16.778,52

16.749,12

Subtotaal

123.446,56

126.214,08

134.064,82

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Totale bezoldiging

123.446,56

126.214,08

134.064,82

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01/01 – 31/12

N.v.t.

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte)

1,0

N.v.t.

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

97.385,17

N.v.t.

109.779,77

Beloningen betaalbaar op termijn

13.486,35

N.v.t.

14.433,36

Totale bezoldiging 2016

110.871,52

N.v.t.

124.213,13