1. De Programmarekening 2017 vast te stellen.
 1. Aan de Algemene reserve bodemvoorziening toe te voegen € 1.813.000.
 1. Aan de Bedrijfsreserve Grondbedrijf toe te voegen € 2.700.000.
 1. Tot de volgende specifieke resultaatbestemmingsvoorstellen:
  1. Beschikbaar houden middelen Aanpak discriminatie in het onderwijs   €   50.000
  2. Beschikbaar houden middelen Inclusie   €   70.000
  3. Beschikbaar houden middelen Implementatiekosten Werkkracht   €   370.000
  4. Beschikbaar houden middelen Plan aanpak statushouders   €   174.000
  5. Beschikbaar houden middelen Inpassingsstudie Brandweerkazerne Bennekom   €   45.000
  6. Beschikbaar houden middelen Arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking   €   90.000
  7. Te onttrekken aan de reserve Bodemsanering   €   300.000

5.   De reserve Matching op te heffen.

6.   Op basis van het Meerjarenprogramma Grondexploitatie 2018:

 1. Akkoord te gaan met de afsluiting van de complexen Amsterdamseweg, VP AZO-terrein Moskee, Peppelensteeg-Sport en Veldjesgraaf II Ederveen.
 2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 19,4 miljoen voor te maken kosten in 2018 en uit te gaan van te realiseren opbrengsten van € 31,2 miljoen in 2018 voor het programma 5 – Ruimtelijke ontwikkeling.
 3. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 8,4 miljoen voor te maken kosten in 2018 en uit te gaan van te realiseren opbrengsten van € 11,9 miljoen in 2018 voor het programma 4 – Economie en Mobiliteit.

7.    De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding op de bij het
  Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018 behorende 'Risicoanalyse Grondexploitaties 2018'
  te bekrachtigen.