Ontwikkelingen

Economische ontwikkeling
In 2017 zijn de implementatie van de Visie werklocaties FoodValley, de retailvisie en het verder uitvoeren van het IABW (Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties) van invloed op de uitvoering van het programma. Ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein wordt direct beïnvloed door de visie Werklocaties. Ook de verkoop van bedrijventerrein wordt hierdoor beïnvloed. De acties uit het programma Levendig centrum hebben hun weerslag op de detailhandel in het centrum van Ede. Nieuwe concepten worden ontwikkeld die een aantrekkingskracht op de consument gaan hebben en tevens inspelen op trends zoals toename van de winkelleegstand. Ontwikkelingen en start van realisering van het WFC en de uitvoering van de programma's Food en Kennis-as zijn belangrijk voor de economische groei van Ede.

Als trekker van de arbeidsmarktregio FoodValley wordt vanuit Ede in 2017 stevig ingezet op het verder doorontwikkelen van het werkgeversservicepunt Regio FoodValley en het verstevigen van de triple helix samenwerking in het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De start van het Kenniscentrum Leren en Werken is hier onderdeel van.

De provinciale Gebiedsopgave Veluwe bepaalt mede de koers voor natuur, erfgoed, toerisme en recreatie in de jaren 2016 tot en met 2020. De projecten die daar uit voortvloeien moeten bijdragen aan de centrale doelstelling van de Gebiedsopgave: de Veluwe op één als binnenlandse vakantiebestemming. De projecten op de Veluwe-agenda zullen mede bepalen hoe de inzet van onze specialisten en adviseurs op de genoemde onderwerpen er in de komende jaren uit gaat zien. Het project Vitale vakantieparken blijft een belangrijk project waarin samen met de ondernemers wordt gewerkt aan het verbeteren van de toeristische verblijfsmogelijkheden. In 2017 is met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners een Visie op Recreatie opgesteld voor de gemeente Ede.

Uitgifte bedrijfslocaties
In 2017 is geprofiteerd van een aantrekkende economie waarbij ook de vraag naar bedrijfskavels is toegenomen. Mede door de proactieve en intensieve benaderingswijze van de leads volgens de aanpak van het (IAWB) zijn een aantal ondernemers van leads tot concrete kopers omgevormd.  Dit heeft geresulteerd in de verkoop van een aantal kavels op bedrijventerreinen BTA12, De Vallei en Het Laar. In totaal is er 6,9 ha bedrijfsterrein verkocht.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
In de gemeente is nog veel te winnen voor de fiets en de fiets wordt steeds belangrijker. Ook neemt het aantal ongevallen met een fiets toe. De gemeenteraad heeft in 2016 besloten in te zetten op verbetering van het fietsklimaat. Dit betekent voor 2018 dat de meeste activiteiten op het gebied van verkeer betrekking hebben op de fiets. Het Rijk zet fors in op het verduurzamen van het wagenpark in Nederland door onder meer belastingmaatregelen. In het verlengde hiervan stimuleert de gemeente Ede duurzame automobiliteit.

Wat willen we bereiken? & Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Toelichting

Algemeen
De activiteiten voor Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties, Food, KennisAs en Levendig Centrum vinden allen plaats op dit programma. De afwijkingen zijn hier echter dermate klein dat ze op deze plaats niet toegelicht worden. Wel worden de speerpunten Food, KennisAs Ede-Wageningen en Levendig Centrum uitgebreid behandeld in hoofdstuk 1 (Investeringsfonds Impuls Ede).

Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling/Retailvisie (Act. 2017: 185.000 V)   € 250.000 V
In de actualisatie van 2017 bij de Programmabegroting 2018-2021 is al gemeld dat veronderstelde voortgang in onderzoek, fondsvorming en transformatieopgave achter blijft bij de raming. Belangrijkste reden is dat er eerst onderzoek en inventarisatie onder de ondernemers nodig is om goed te kunnen bepalen wat de benodigde inzet wordt. Hier wordt momenteel aan gewerkt zodat in 2018 een actieprogramma uitgevoerd kan worden. Ten opzichte van de actualisatie blijkt dat de subsidie aan dorps- en wijkwinkelcentra ter bekostiging van activiteiten nog beperkt benut wordt. Voor 2017 is de helft van de beschikbare subsidie uitgekeerd. Voor 2018 verwachten we dat de subsidieaanvragen met de verdere bekendheid van dit instrument door zullen groeien naar volledige inzet van de middelen.

Uitgifte bedrijfslocaties
Uitgifte Bedrijfslocaties   € 1.771.000 V
De baten en lasten van het Grondbedrijf op het onderdeel uitgifte bedrijfslocaties laten aanzienlijke verschillen zien. Deze worden met name verklaard door afname van de boekwaarde als gevolg van fors hogere verkopen dan geraamd (158%).
In de MPG 2018 wordt het resultaat 2017 uitgebreid toegelicht. Een belangrijk deel van het voordeel wordt verklaard door de tussentijdse winstnemingen op de bedrijventerreinen het Laar en de Vallei (€1,6 miljoen). Daarnaast speelt de gebruikelijke afdracht aan economie en de actualisatie van de negatieve plannen in het MPG 2018.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Parkeren (Act. 2017: € 110.000 N)   €  60.000 N
(verrekenen met reserve € 202.000 V)   verrekenen met reserve € 170.000 V
Bij de Perspectiefnota 2017-2020 heeft de gemeenteraad structureel geld beschikbaar gesteld voor het treffen van extra stimuleringsmaatregelen om het parkeren in Ede-Centrum simpel, duidelijk en betaalbaar te maken.
Voor de in 2017 genomen maatregelen is niet het gehele budget nodig geweest (€ 140.000 V). De parkeerinkomsten zijn lager dan geraamd (€ 260.000 N) en er is een tekort op de zakelijke parkeervergunningen (€ 30.000 N). Enkele oorzaken: het fiscaliseren van de parkeerterreinen heeft geleid tot verandering in parkeergedrag, het Kuiperplein is ingericht als evenemententerrein waardoor er gederfde inkomsten zijn en het voor een aantal ondernemers goedkoper is geworden om dagkaarten te kopen dan een parkeervergunning af te nemen. Tegenover deze nadelen staan voordelen als gevolg van meer naheffingen en lagere uitvoeringskosten (€ 90.000 V). Conform uw besluit bij de Programmabegroting 2018-2021 vloeit het voordeel op het stimuleringsbudget, na verrekening van de inkomstenderving Kuiperplein ad € 30.000, terug naar de algemene middelen. Het eigenlijke nadeel parkeren is zoals gebruikelijk verrekend met de reserve Parkeren.