Wat willen we bereiken?

 • Dat Ede herkend wordt op het gebied van Food en Veluwe als de innovatieve topregio voor Foodgerelateerde bedrijven en als duurzame gemeente waarin een veelheid aan culturele, culinaire en natuurgerelateerde events plaatsvinden.
 • Dat Ede op een dusdanige wijze onder de aandacht wordt gebracht van (toekomstige) inwoners, bedrijven, (kennis)instellingen en toeristen zodat deze partijen zich binden aan Ede, door Ede te bezoeken, zaken te doen met Edese ondernemers dan wel door zich in Ede te vestigen.
 • Dat de Smaak van Van Gogh wordt ingezet als label van Food, Natuur en cultuur om bezoekers aan te trekken.
 • Dat het aantrekkelijke vestigingsklimaat wordt versterkt en onder de aandacht wordt gebracht bij ondernemers binnen en buiten de gemeente Ede zodat Ede veel zakelijke bezoekers en (Food)bedrijven aan zich aan Ede bindt.

Indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De externe citymarketing organisatie
Het citymarketingplan voor een nieuwe koers is samen met externe stakeholders opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het resultaat is dat er een externe citymarketing organisatie wordt ingericht die verantwoordelijk is voor het vermarkten van Ede op het gebied van Food en Veluwe. Belangrijkste taken worden het versterken van het imago en het creëren van onderlinge samenhang in Ede op marketingvlak, gastheerschap en evenementenorganisatie. De verwachting is dat met deze koerswijziging externe stakeholders zich nadrukkelijker committeren en dat slagvaardiger marketing-campagnes uitgevoerd worden. Samen bereiken we de doelgroepen beter met een betere en efficiëntere inzet van middelen en mensen. Via een compacte organisatie gaan we de doelgroep beter bereiken door de marketinginspanningen beter op elkaar af te stemmen en integraler aan te pakken. Dit alles zal leiden tot meer bezoekers, bewoners en bedrijven rondom Agro-Food en Veluwe. Door de financiële en bestuurlijke relatie met de gemeente is de aansluiting van het integrale gemeentelijk 'Food & Veluwe' beleid ten aanzien van KennisAs, Food, Duurzaamheid, Buitengebied, Toerisme, Evenementen, Levendig Centrum, WFC en andere speerpunten gegarandeerd. De voorbereidingen voor het inrichten en opzetten van de nieuwe organisatie kosten meer tijd en budget dan was voorzien. De verwachting is dat de citymarketing organisatie medio 2018 formeel van start gaat.

Nieuwe website: www.foodenveluwe.nl
Met de komst van de nieuwe organisatie zal ook de webportal haar definitieve invulling krijgen. In 2017 zijn hiervoor de voorbereidingen afgerond. Met behulp van verzamelde content is vanuit toerisme en in samenwerking met citymarketing een nieuwe toeristische website gerealiseerd www.foodenveluwe.nl

De Smaak van Van Gogh
In 2017 heeft de Smaak van Van Gogh haar derde jaar beleefd. In dit jaar zijn producten gelanceerd, evenementen georganiseerd door en samen met plaatselijke organisatoren zoals Aan tafel met Van Gogh en de voorpremière van Loving Vincent. De fietsroute is aangepast volgens het vernieuwde fietsknoopuntensysteem en er is een aanbod voor de zakelijke markt opgezet in de vorm van arrangementen in combinatie met horeca.

Zichtbaar maken
Om de grootschalige ontwikkelingen ook in de openbare ruimte zichtbaar te maken zijn voorbereidingen getroffen met betrekking tot juiste locaties, technische mogelijkheden, beheer en aanbestedingsstrategie. Deze informatie is in 2017 door een projectleider verzameld en de verwachting is dat we in 2018 aanbesteden. Dit initiatief bleek samen te vallen met  contracten die we vanuit de gemeente opnieuw moeten sluiten met buitenreclame. Beide projecten trekken nu samen op en worden gecoördineerd door één projectleider.

Meer evenementen en bijeenkomsten
In 2017 zijn aanmerkelijk meer evenementen en zakelijke bijeenkomsten/congressen/ontvangsten rondom Agro-Food en Veluwe in Ede georganiseerd. Ede heeft zich rondom de thema's Food & Veluwe duidelijk geprofileerd. Zowel de programma's van de gemeente, als de ondernemers en instellingen hebben het geboden podium goed benut. Een voorbeeld is de gezamenlijke promotie van acht instellingen tijdens Wereldvoedseldag in de Ede middels de stand 'De tuinen van Ede'. Ook bij bijvoorbeeld de internationale FoodValley summits op het WFC terrein hebben Edese instellingen Alliantie Voeding, Essensor, Opella en gemeente Ede zich gezamenlijk gepresenteerd.

Heideweek
De Heideweek moest in 2017 vrij plotseling uitwijken naar het Kuiperplein. Het plein is (tijdelijk) geschikt gemaakt voor dit grote evenement in opmaat naar een definitieve invulling in 2019. De opening en de slotavond trokken samen meer dan 16.000 bezoekers naar dit plein.

Wat heeft het gekost?

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

bedragen x € 1.000

Prestaties Citymarketing

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

T.b.v. het doel: Ede staat bekend als innovatieve regio voor Food & Veluwe
Te besteden aan:
 Inrichten marketingorganisatie:

60

65

 • Vergroten draagvlak met externe partners (Triple Helix)
 • Realisatie huisstijl en merkkader
 • Het opstellen van een Strategisch marketingplan

T.b.v. het doel: Inwoners, bezoekers en bedrijven binden zich aan Ede
Te besteden aan:

60

41

 • Het ontwikkelen van een brede citymarketing webportal gebaseerd op de koersbepaling

T.b.v. het doel: doorontwikkeling Smaak van Van Gogh
Te besteden aan:

25

17

 • Communicatie en PR
 • De foodproductlijn Van Gogh doorontwikkelen
 • Nieuwe Foodevenementen ontwikkelen

T.b.v. het doel: aantrekkelijk vestigingsklimaat
Te besteden aan:

5

8

 • Het actualiseren van het evenementenbeleid (zakelijk/publiek)
 • Het inrichten van het evenementenloket

Reeds toegekend bij voorstel 'reservering invulling € 3 miljoen':

120

0

 • Zichtbaar maken grootschalige projecten

Totaal

270

131

bedragen x € 1.000

Prestaties Evenementen

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

Het doel:

Te besteden aan:

 • Heideweek

25

25

 • Summerloverz

10

5

 • Statues by Night

25

25

Reeds toegekend bij voorstel 'reservering invulling € 3 miljoen':

 • Dropzone

36

6

 • Evenementen

150

140

Totaal

246

201

Toelichting
Summerloversz Dance
Dit evenement kon niet doorgaan omdat de Markt niet beschikbaar was voor dit type evenementen.

Dropzone
In 2017 zou de landmark/infopunt ontwikkeld worden. Gelet op het bijzondere natuurgebied is besloten om eerst een masterplan te ontwikkelen voor het hele gebied de Ginkel. Een landmark is slechts een onderdeel van het totaal. Zo’n masterplan is een goede onderlegger voor de benodigde vergunningen later in het traject bij onder andere de provincie. Dit masterplan heeft vertraging opgelopen. Er is wel een verkenning gedaan naar producten voor herinneringstoerisme.