In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het vlak van de bedrijfsvoering toegelicht.

Impuls voor de organisatie
In 2017 is ingezet op een impuls voor de organisatie. Daarbij wordt de wijze waarop we werken op onderdelen herijkt. Dat is nodig omdat Ede, net als andere gemeenten, afgelopen jaren geconfronteerd is met stevige veranderingen en daarmee gepaard gaande uitdagingen én met eigen ambities. Of het nu gaat om de nieuwe taken en transformaties in het sociaal domein, de ontwikkeling van de regio of het versterken van de economie, het opvangen van statushouders, grote projecten zoals Veluwse Poort en WFC, of de programma’s uit het investeringsfonds of de inrichting van de bedrijfsvoering, op bijna alle fronten is er opschaling van doelen, van tempo, van complexiteit. De rol van de gemeente in de samenleving is aan het veranderen. Steeds meer worden externe partners betrokken bij beleid, worden inwoners en organisaties gevraagd te participeren. Er is een verdere ontwikkeling van de organisatie nodig op een aantal terreinen. De ambities en opgaven van de gemeente en de vragen van de samenleving leggen de lat en werkdruk hoog voor de medewerkers. We zijn nog niet altijd in staat om de ambities waar te kunnen maken. Planningsaspecten en matching spelen een rol, maar er wordt van de organisatie en medewerkers gevraagd om continu te leren en te ontwikkelen. Inzet van de organisatieontwikkeling is dat we duurzaam in staat zijn om de vraag vanuit het bestuur en de samenleving in te vullen en dat we ook op lange termijn een goede werkgever zijn. Er wordt niet aangestuurd op grote organisatiewijzigingen, de indeling van de organisatie is op orde. De vraagstukken liggen steeds meer op het gebied van werkwijzen, rolneming en sturing. In 2017 is de impuls voor de organisatie langs een aantal sporen vormgegeven:

Spoor 1: Ontwikkelen HRM instrumentarium

  • Terugdringen Inhuur
  • Methodiek voor match van ambities en capaciteit
  • Startende professionals
  • Strategische personeelsplanning

Spoor 2: Klaar voor de Toekomst

  • Werksourcen
  • Aanpassen sturing
  • Participatief werken

De ondersteuning vanuit de HR-functie op de sporen vraagt om een intensivering en om een andere focus. Op onderdelen is en wordt er op kennis, kunde en capaciteit bijgeschakeld. Tevens wordt bezien hoe de afdeling P&O gericht kan worden op deze continue opgave.

Voor de resterende middelen van het Individueel LoopbaanBudget (€ 0,7 miljoen) en het Ontwikkelbudget Organisatie (0,4 miljoen, onderdeel van Raadsbesluit rond € 3 miljoen) wordt in deze Programmarekening een bestemmingsvoorstel om deze middelen te betrekken bij de Impuls voor de Organisatie in 2018 en verder.

Ontwikkeling Cluster Dienstverlening en Bedrijfsvoering
Op 1 oktober 2015 is de nieuwe organisatie van de dienstverlening en bedrijfsvoering van start gegaan. Naast de bezuinigingsopgave op de bedrijfsvoering stonden de jaren tot 2018 in het teken van het verder professionaliseren en verbeteren van de kwaliteit. Enerzijds is er geïnvesteerd in de bedrijfsmiddelen, anderzijds heeft de focus gelegen op vorming en opleiding. Medewerkers zijn gestimuleerd om naast de mogelijkheden die geboden worden door het Vorming en Opleidingsbudget gebruik te maken van het persoonsgebonden ILB. Is het dan nu klaar? Nee, leren en ontwikkelen blijft een belangrijke succesfactor voor de organisatie. Bij besluitvorming rond de € 3 miljoen is voor de jaren 2017 en 2018 € 400.000 beschikbaar gesteld en de intentie uitgesproken om de norm van budget Vorming en Opleiding ten opzicht van de salarissom zodra mogelijk structureel te laten groen naar 2%. De huidige norm van 1,2% steekt karig af bij het gemiddelde van 2% bij andere organisaties.

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd. De bedrijfsvoering en in het verlengde daarvan de dienstverlening hebben grote verbeteringen laten zien. Onder meer is ons KCC in 2017 tweede geworden in de verkiezing tot KCC van het jaar, waarbij de gemeente Ede als enige overheidsorganisatie genomineerd was. Op het vlak van huisvesting zijn het aantal werklocaties teruggebracht en geconcentreerd op het Raadhuis en De Doelen. Daarnaast zijn de drie grote bouwdelen die nog niet meegenomen waren in het project Het Nieuwe Werken omgebouwd naar de moderne werkomgeving conform huisstijl met als sluitstuk de opening van het nieuwe Burgerzaken in januari 2018. De financiële functie is de afgelopen twee jaar gedigitaliseerd. Zowel in de administratie als in het begrotingsproces heeft dat tot gevolg gehad dat de processen niet alleen efficiënter zijn geworden, maar kwalitatief ook significant beter. In de ICT zijn grote investeringen gepleegd en hebben geleid tot een stabielere en veiligere ICT-omgeving. Maar we zijn er nog niet. Onderzoek bevestigt dat beeld. Verwachting is dat in 2018 het gewenste niveau bereikt zal worden. Tegelijk met de roadmap die we in 2015 hebben ingezet, zijn we ook meegegaan met de hogere eisen die gesteld worden aan de ICT-omgeving. In de komende periode zal de nadruk meer en meer komen te liggen op de integratie tussen dienstverlening in de brede zin van het woord en de mogelijkheden die ICT daarbij biedt, waarbij we aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen. Ook zal er meer en meer gebruik gemaakt worden van ICT-middelen en data voor de vorming van beleid.