De begrotingsrechtmatigheid wordt bezien binnen het totaal van een programma. Volgens het Platform Rechtmatigheid behoeft alleen de lastenkant in de rechtmatigheidstoets voor het begrotingscriterium betrokken te worden. Het normenkader is daar op ingericht . Blijven de lasten binnen het totaal van het programma, dan zijn deze rechtmatig.
Uit het overzicht van gerealiseerde baten en lasten komt voor een aantal programma’s een overschrijding van de lasten naar voren. Deze passen binnen het bestaande beleid. Derhalve tellen ze niet als fout mee in het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid.

Programma Individuele ondersteuning
Past binnen bestaande beleid en betreft met name open-einde regelingen.

 • De overschrijding op jeugd betreft een open-einde regeling.
 • De overschrijding op de producten algemene inkomensvoorziening en inkomen overig worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten.
 • De overschrijding op aanvullende inkomensvoorziening betreft een open-einde regeling en wordt voor € 500.000 gecompenseerd door direct gerelateerde baten op programma 8.
 • Op het product sociale werkvoorziening is € 1,7 miljoen verantwoord die gedekt worden door een onttrekking uit de voorziening liquidatie Permar. Daarnaast is in de halfjaarrapportage een tekort gemeld als gevolg van de implementatie van Werkkracht.
 • De overschrijding op product maatwerk wordt veroorzaakt door het open einde karakter en wordt deels gecompenseerd door ook hogere eigen bijdragen.

Programma Economie en Mobiliteit
Past binnen het bestaande beleid.
Door de hogere opbrengsten is sprake van een forse afwaardering van het onderhanden werk. De balansboeking is onder de kosten opgenomen. Dit verklaart het verschil.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling
Past binnen het bestaande beleid. Het betreft verrekeningen met de balans vanuit verkopen of verplichte winstnemingen, dan wel geautoriseerde  verliesnemingen (verliesneming Kernhem Noord door Raad besloten).

 • Balansboeking van € 31 miljoen. De waarde onderhanden werk is met € 31 miljoen afgenomen omdat er in 2017 veel meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd. Boeking is opgenomen onder de kosten. Overigens was € 23 miljoen afboeking geraamd, maar opgenomen onder opbrengsten. Hierdoor zie je het grote verschil ook onder opbrengsten terug.
 • Afwaardering Kernhem Noord; € 3,6 miljoen ten laste van resultaat gebracht, niet geraamd.
 • Afsluiting en winstneming Amsterdamseweg en Veldjesgraaf II, totaal € 2,8 miljoen, niet geraamd (veroorzaakt door voorspoedige verkoop).
 • Tussentijdse winstnemingen (POC methode) € 2,6 miljoen, niet geraamd.
 • Verkoop Materiële vaste activa € 3,1 miljoen boekwaarde via product afgeraamd.

Daarnaast zijn door de ODDV meer werkzaamheden verricht. Hier staan hogere opbrengsten omgevingsvergunningen tegenover.

Programma Kwaliteit leefomgeving
Past binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten, dan wel is een open einde regeling of heeft eerdere melding plaatsgevonden.

 • De overschrijding op riolering (€ 760.000) en reiniging openbare ruimte (€ 300.000) worden beide gecompenseerd door direct gerelateerde baten.
 • Openbare Verlichting heeft dit jaar meer kosten moeten maken door vandalisme en schades (€ 110.000), voor het vandalisme is er sprake van een open einde regeling en tegenover de schades staan schadevergoedingen.
 • Calamiteiten, werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid e.d. zorgen voor een overschrijding van € 130.000. Daarnaast zorgt de bestrijding van de Japanse Duizendknoop en Eikenprocessierups voor een overschrijding van € 130.000.
 • Als laatste is het nadeel SamenWerkBedrijf € 160.000 al opgenomen in de Actualisatie.

Programma Bestuur en Organisatie
Past binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct gerelateerde baten of een raadsbesluit.

 • Bij vastgoed is ruim € 3 ton meer aan kosten geboekt dan begroot. Deze kosten hangen samen met de incidentele verkopen in 2017. Zowel de kosten als de opbrengsten hiervan waren niet begroot. Kosten bestaan uit afboeking boekwaarde van de verkochte opstallen, sloopkosten, notariskosten etc.
 • Daarnaast zijn extra lasten leges gemaakt, welke gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten.
 • De lasten overhead worden gecompenseerd door vergoeding uitgeleend personeel en door verrekening met de bedrijfsmiddelenreserves.
 • De lasten financiering (toegerekende rente reserves) worden gecompenseerd door gerelateerde baten financiering.
 • In december 2017 heeft de raad besloten om € 1.050.000 beschikbaar te stellen voor Werkkracht, storting aandelenkapitaal en storting voorziening vakantiegeld WSW.