Op basis van de uitkomsten van dit boekjaar en de besluitvorming over de resultaatbestemmingsvoorstellen ontwikkelt de algemene reserve zich als volgt:

Algemene reserve bodemvoorziening

bedragen x € 1.000

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo 1 januari (na resultaatbestemming)

35.389

24.476

15.959

14.751

15.852

Resultaten perspectiefnota en programmabegroting

-12.726

-8.517

-1.208

1.101

222

Resultaat Programmarekening 2017

1.813

Saldo per 31 december

24.476

15.959

14.751

15.852

16.074

2% norm 

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Afwijking van bodem

14.476

5.959

4.751

5.852

6.074

Binnen de algemene reserve wordt een bodem van € 10 miljoen gehanteerd.
De algemene reserve is onderdeel van het weerstandsvermogen om financiële tegenvallers op te vangen. Dit vermogen wordt berekend door de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit (reserves). Het verhoudingsgetal tussen deze eenheden, de ratio weerstandsvermogen, is 2,0 en krijgt daarmee de kwalificatie uitstekend. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' wordt u meer gedetailleerd geïnformeerd.