Wat willen we bereiken?

 • Hernieuwbare energie: 20% duurzame energie in 2020.
 • Energiebesparing: in bestaande bouw een daling van het verbruik van energie van gemiddeld 1,5% energie per jaar (tot 2020, ten opzichte van 2007).
 • Duurzame mobiliteit: toename van het fietsgebruik en afname van de CO2 uitstoot in het verkeer.
 • Afval apart, daar maken we meer van: 75% bron gescheiden afvalinzameling in 2019 (130 kg).

Daarnaast willen wij dat bewoners, bedrijven, instellingen en onderwijs in Ede zich actief inzetten voor duurzaamheid. Wij willen innovatief zijn en een voorbeeldfunctie vervullen voor andere gemeenten op gebied van duurzaamheid.

Indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het programma Duurzaamheid loopt op basis van de gemeten indicatoren op schema. Hieronder per onderdeel een toelichting van de belangrijkste activiteiten in 2017:

Hernieuwbare energie

 • De Routekaart Ede Energieneutraal is opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad.
 • In 2017 zijn er voor meerdere gebouwen van het gemeentelijk vastgoed contracten afgesloten met het warmtenet. Bij elkaar worden hiermee 61 Woningequivalenten (WEQ)  aangesloten. Er zijn gesprekken met het warmtenet over nog eens 323 WEQ.
 • Het totaal aantal aansluitingen op het warmtenet is uitgebreid van 10.000 naar 14.000 WEQ.
 • In het kader van het Postcoderoosproject zijn in 714 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed geïnstalleerd.
 • Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een deel van de aardwarmte die Parenco (Renkum) over heeft, te leveren aan het Edese warmtenet.
 • Er is nader onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor windenergie. Besluitvorming over realisatie verwachten we in 2018.
 • Aardgasloze nieuwbouw werd in Ede uitgangspunt.
 • Met behulp van de stimuleringslening installeerden woningeigenaren onder andere 2.000 zonnepanelen.
 • Circa 20 bedrijven in het buitengebied lieten een gratis zonnescan uitvoeren. In 2018 volgen nog 40 scans.
 • In 2017 zijn voorbereidingen getroffen waardoor vanaf 2018 de gemeentelijke organisatie duurzame elektriciteit van Nederlandse oorsprong gebruikt.

Duurzame mobiliteit

 • Een aantal bedrijven, ACV, Rijkswaterstaat en gemeente Ede onderzoeken de mogelijkheden en haalbaarheid van het rijden op waterstof.
 • In 2017 is geborgd dat in het nieuwe busstation elektrische bussen kunnen worden opgeladen en dat de P&R-garage voldoende is toegerust op de verwachte groei van elektrisch vervoer.
 • Er zijn laadpalen geplaatst, in 2017 stonden er in Ede in totaal 152 laadpalen.
 • De Keobike van Syntus is gelanceerd. Op 4 plekken binnen Ede staan carrousels met 12 fietsen.
 • In 2017 reed 30% van het gemeentelijke wagenpark op duurzame energie.
 • Het project Zonnefietsen is in goed overleg met de initiatiefnemer beëindigd vanwege het ontbreken van een sluitende businesscase.

Energiebesparing in de (bestaande) bouw

 • Door campagne 'project e' zijn er 125 gratis energiebespaaradviezen en 220 stimuleringsleningen verstrekt.
 • Met de woningbouwcorporaties is afgesproken om de inzet van energiecoaches te intensiveren en de stimuleringslening open te stellen voor huurders.
 • Van de lantaarnpalen in de openbare ruimte is 33% voorzien van LED-verlichting.
 • De gemeente en EBC ontwikkelden een initiatief om bedrijven te stimuleren energiemaatregelen te nemen. De deelnemende bedrijven worden niet bezocht in het kader van energietoezicht.

Meer waarde uit afval

 • Voor de grondgebonden woningen PMD containers ingevoerd.
 • Samen met programma Food is de Food Battle georganiseerd.
 • Ondernemers en regiogemeenten startten een initiatief om te verkennen wat nodig is om circulaire economie te stimuleren en onderzoeken. In 2018 besluit de gemeente Ede hoe zij met dit thema verder wil.

Communicatie, participatie en innovatie

 • De routekaart Ede Energieneutraal is gemaakt in samenwerking met circa 25 belanghebbenden uit de gemeente Ede, verenigd in de 'denktank Ede Energieneutraal'.
 • De energiebesparingscampagne 'Project e' is gestart', deze is gericht op eigenaren van de bestaande bouw.
 • Er zijn 4 vrijwilligers opgeleid als energieambassadeur, vanuit het energieloket helpen zij buurtgenoten met de eerste stappen op het gebied van energiebesparing.
 • Voor de taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving kochten we het concept 'Energyparty'. Dit concept verleidt mensen om met energiebesparing aan de slag te gaan.
 • Basisschoolleerlingen en werknemers van Edese bedrijven werden door middel van campagnes gestimuleerd om met duurzaam vervoer naar school en werk te gaan.
 • In de wijk Kernhem zijn door KenHem-community 2 elektrische deelauto’s in gebruik genomen. Gemeente Ede heeft de oplaadvoorzieningen geregeld.

Wat heeft het gekost?

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

bedragen x € 1.000

Prestaties Duurzaamheid

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

T.b.v. het doel: 20% hernieuwbare energie in 2020
Te besteden aan:

210

130

 • Opgestelde gemeentelijke en regionale routekaart Energieneutraal 2050 wordt vastgesteld en vertaald naar (middel)lange termijn
 • Verdere verkenning locaties zonneweides en windturbines
 • Er is een platform Ede energieneutraal met deelname van belangrijke stakeholders, gericht op het verwerven van draagvlak en het organiseren van denk- en daadkracht, met het oog op de doelstelling energieneutraal
 • Uitrol warmtenet, waarbij wordt ingezet op 13.000 aangesloten woningequivalenten eind 2018
 • Inzet van stimulerende maatregelen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om alleen duurzame energie (aardgasloos) te gebruiken
 • Onderzoeken of het mogelijk is om:
  • Voor heel Ede aardgasloze nieuwbouw als standaard uitgangspunt te hanteren
  • Woningen in bestaande wijken te ontkoppelen van aardgas

T.b.v. het doel: energiebesparing in de (bestaande) bouw: daling van het verbruik van energie: gem. 1,5% energiebesparing per jaar
Te besteden aan:

260

174

 • Stimulerende maatregelen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven
 • Realiseren van energiebesparingsmaatregelen voor gemeentelijke gebouwen zodanig dat een sprong wordt gemaakt in de energielabels

T.b.v. het doel: toename van het fietsgebruik en afname van de CO 2 uitstoot in het verkeer
Te besteden aan:

202

106

 • Stimulerende maatregelen om het fietsgebruik te vergroten
 • Uitbreiding laadinfrastructuur elektrisch rijden en rijden op alternatieve brandstoffen
 • Vergroening wagenpark gemeente Ede

T.b.v. doel: Minder afval en meer hergebruik/circulair ondernemen. Van 220 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar
Te besteden aan:

15

0

 • Uitwerken van de rol gemeente ten aanzien van circulair ondernemen in samenhang met programma Food
 • Inzet van stimulerende maatregelen voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om minder afval te produceren en/of te hergebruiken

Overig (onder andere communicatie, interne organisatie, bijdrage duurzame initiatieven intern en extern, motie/amendement)
Te besteden aan:

250

257

 • Onze communicatiestrategie is gericht op het samen doen met inwoners, bedrijven en organisaties. Met een positieve boodschap brengen we duurzaamheid onder de aandacht. En we gebruiken persoonlijke verhalen en voorbeelden om anderen te inspireren
 • We gebruiken een content kalender voor on- en offline media, waardoor we duurzaamheid continu onder de aandacht brengen
 • We laten goede voorbeelden zien door interviews met duurzame helden, energieadviseurs en fietsambassadeurs
 • We laten zien dat we zelf duurzaam zijn. Bijvoorbeeld door onze eigen gebouwen te verduurzamen en led verlichting in onze straatlantaarns aan te brengen
 • We voeren een bewustwordingscampagne gericht op eigenaren van bestaande bouw
 • Bijdrages leveren aan duurzame initiatieven extern
 • Extra inzet en expertise voor projecten ten behoeve van gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte
 • Uitvoeren motie Steenbreek en Amendement Duurzame ingrepen Dierenasiel

Investeringsfonds:
Budget windmolens:

847
90

577
90

Toelichting
De realisatie ligt op schema. Door een aantal oorzaken vloeit een deel van het budget terug naar het Investeringsfonds. Zo was de reservering voor het project Zonnefietsen niet meer nodig (€ 75.000) en bleek de  reservering voor gasloze nieuwbouw overbodig (€ 50.000). Daarnaast zijn er meevallers door het binnen halen van provinciale subsidies voor laadpalen en het energieloket (circa € 60.000).