Wat willen we bereiken?

  • Continueren verbetering verkoop bedrijfsgronden.
  • Verdere ontwikkeling en marketing Bedrijventerrein A12 (met De Klomp) en Bedrijventerrein Het Laar Wekerom.
  • Verdere ontwikkeling en marketing KennisAs met WFC en Food Campus.
  • Extra werkgelegenheid.
  • Gronduitgiftes.
  • Minder rentelasten.

Indicatoren

De indicatoren Integrale aanpak bedrijventerreinen en locaties zijn opgenomen in een geïntegreerde tabel bij het speerpunt Food.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2017 was het jaar waarin we hebben toegewerkt naar een afronding van het IABW. Volgens planning was de looptijd tot 31 december 2017. We kunnen spreken van een succesvolle afsluiting van het huidige programma waarin door het aanbrengen van de nodige focus de gewenste resultaten zijn behaald.
Het resultaat van de Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en Werklocaties heeft geleid tot geïntensiveerde verkoopinspanningen van kavels op bedrijventerreinen om daarmee de rentelasten op de grond te verminderen. In 2017 is 6,9 ha bedrijfsterrein verkocht.

De ontwikkelde werkwijze waarbij de klant centraal staat, zowel in de frontoffice als de backoffice heeft geleid tot het besluit deze werkwijze ook in het vernieuwde IABW project in te zetten. In dit project (start 2018) ligt de focus op de profilering van Ede als aantrekkelijke vestigingsplaats. 

Geconcludeerd wordt dat de extra inspanningen een positieve invloed hebben gehad op de verkoop van kavels en de contacten met het bedrijfsleven.

Wat heeft het gekost?

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

bedragen x € 1.000

Prestaties Iabw

Beschikbaar gesteld budget 2017

Besteed in
2017

Realisatie prestatie

Het doel: uitgifte bedrijventerreinen volgens prognose

Te besteden aan:

  • Marketing en Acquisitie t.b.v. het Food & Businesspark

275

173

Totaal

275

173

Toelichting
In verband met de Raad van State procedure tegen het bestemmingsplan is de ontwikkeling en uitgifte van het Food en Businesspark de Klomp vertraagd. Om die reden is nog niet het gehele budget ingezet in 2017. Op het gebied van marketing en acquisitie zijn een aantal projecten uitgevoerd in voorbereiding op de definitieve start van de uitgifte van het bedrijventerrein maar zijn - in afwachting van de uitspraak van de Raad van State nog niet alle middelen besteed.