Wat willen we bereiken?

Kwaliteit leefomgeving
Doel
Wij zorgen samen met de inwoners van Ede voor een openbare ruimte waarin het prettig en veilig is om in te leven, te werken en te recreëren.

Subdoelen

  • Waarborgen kwaliteit openbare ruimte.
  • Versterken sociale structuur en lokaal woonklimaat door betrokkenheid van bewoners met de openbare ruimte.
  • Versterken aantrekkelijkheid voor nieuwe vestigers (bedrijven en bewoners).
  • Versterken aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kwaliteit leefomgeving

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

Integrale programmering

1.

Met alle disciplines (onderhoud, stedenbouw, nutsbedrijven, evenementen, verkeer, warmtenet, enz.) zoveel mogelijk “werk met werk” in de openbare ruimte maken. Hierdoor wordt overlast voor inwoners en bedrijven beperkt en werken we kostenefficiënter.

2.

De planning van al deze op elkaar afgestemde werken publiceren we, waardoor burgers en bedrijven beter geïnformeerd worden over de werkzaamheden die in 2017 plaatsvinden.

Klimaatverandering
Ons klimaat is aan het veranderen. In 2017 betekent dat:

1.

Evaluatie en herijking van het hemelwaterbeleid (afvoeren hemelwater).

2.

Onderzoek naar inzet van bomen om de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie) deels op te vangen (vasthouden fijnstof; tegengaan hitte-eilanden en dergelijke).

SamenWerkBedrijf

1.

Een belangrijk doel van de in 2015 ingevoerde Participatiewet is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk naar regulier werk te begeleiden. Dit, samen met de wens om het beheer van de openbare ruimte meer integraal aan te pakken, resulteert per 1 februari 2017 in de oprichting van het SamenWerkBedrijf (SWB). Dit is een samenwerking tussen de gemeente Ede, ACV en Permar. Vooralsnog betreft het een pilot, die loopt tot 31 december 2018.

mEdemaken

1.

In 2015 is vanuit de kerntakendiscussie een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. In 2016 is hier invulling aan gegeven. De impact van deze bezuinigingen in de openbare ruimte zijn in 2017 voor de bewoner steeds meer zichtbaar geworden.

Vervanging kapitaalgoederen

1.

In de perspectiefnota 2016-2019 is voorzien in de vervanging van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte; tien jaar lang een investering van € 3 miljoen in onze leefomgeving. In 2017 is vooral ingezet op wegen.

Waterplan & verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)

1.

Opstellen nieuw Waterplan & verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

Uitvoering bomenbeleidsplan

1.

2017 is het tweede jaar, van de afgesproken tien jaar, waarin achterstanden in de boomvervangingen worden weggewerkt.

Bosbeheer

1.

In 2017 gaan we de bosbegeleidingsgroep actiever betrekken bij het opstellen en uitvoeren van het bosbeleid en -beheer.

Strategisch plan wegen

1.

Opstellen van een nieuw strategisch plan wegen, dat mogelijk gevolgen heeft voor de manier waarop we onze wegen gaan beheren.

Openbare verlichting

1.

Opstellen van een nieuw beleidsplan openbare verlichting, dat richting geeft aan de onderhoudsstrategieën en tactieken die Ede zal toepassen in het beheer van de Openbare Verlichting.

Toelichting

Integrale programmering

  1. De publicatie is voorbereid en het benodigde kaartmateriaal ontwikkeld. De publicatie van het uitvoeringsplan 2018 geschiedt in maart 2018.

Klimaatverandering

  1. In 2017 zijn geen concrete stappen gezet. Op dit punt wordt aangesloten op de klimaatstresstest die uitgevoerd word in 2018

Vervanging kapitaalgoederen

  1. In de Perspectiefnota 2016-2019 is voorzien in de vervanging van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte; tien jaar lang een investering van € 3 miljoen in onze leefomgeving. In 2017 wordt vooral ingezet op de vervanging en het groot onderhoud van wegen. Van het beschikbare bedrag van € 3 miljoen is in 2017 circa 50% besteed aan hoogbouw Ede-Zuid, de buurten Beken en Velden en de postweg te Lunteren. Het overige deel is verdeel onder de ander disciplines zoals verlichting en beplantingen.

Uitvoering bomenbeleidsplan

  1. De geplande projecten voor 2017 zijn opgestart. Vanwege integrale afstemming, o.a. met bewoners, vindt uitvoering en afrekening van een deel van de projecten plaats in 2018.

Openbare verlichting

  1. Als aanzet voor het beleidsplan openbare verlichting heeft eind 2017 een marktverkenning plaatsgevonden door middel van gesprekken met diverse partijen die het beleidsplan kunnen opstellen. In 2018 zal dit leiden tot een concrete uitvraag en het realiseren van het beleidsplan Openbare verlichting.