Cultuur
In 2017 is gestart met de implementatie van de nieuwe cultuurnota. Vanaf 1 oktober 2017 is het Cultuurfonds Ede (CFE) operationeel. Het netwerk voor cultuur en erfgoed (Cultura Erfgoed) zal in 2018 (Q2) worden geopend. Alle voorbereidingen voor de verbouw zijn in 2017 afgerond. Het Platform Militaire Historie heeft een eigen locatie op het kazerneterrein. In 2017 is de driejaarlijkse Cultuurprijs uitgereikt.

Door gewijzigd (rijks- en provinciaal) beleid en gewijzigde wetgeving is het noodzakelijk ons gemeentelijk erfgoedbeleid en bijbehorend instrumentarium te actualiseren. Als gevolg van de introductie van de Erfgoedwet (juli 2016) en de aankomende Omgevingswet (2021) worden vanuit het rijk nog meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente neergelegd. Dit leidt tot extra taken.