Wat willen we bereiken?

Woningmarkt
Doel
Een woningvoorraad die past bij de behoefte van inwoners en bij de groeiprognoses van bevolking en huishoudens tot 2030.

Subdoelen

  • Meer nieuwe woningen op verschillende nieuwbouwlocaties in de gemeente Ede zoals beschreven in woningbouwprogramma/Meerjarenprogramma Grondexploitatie/Woonvisie Ede 2030.
  • Meer goedkope woningen voor reguliere en bijzondere doelgroepen.
  • Meer duurzame en levensloopbestendige woningen.
  • Meer variatie in woningen binnen de bestaande stedelijke en dorpse omgeving, door transformatie van bestaand vastgoed en (her-)ontwikkeling van bestaande locaties.
  • Ede speelt snel in op nieuwe doelgroepen, bijbehorende woonwensen en marktinitiatieven die daarin voorzien.
  • Verbetering aansluiting op de marktvraag door inzet van de marktbalie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Woningmarkt

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

Woningbouw en grondexploitatie wonen

1.

Uitvoeren grondexploitatieplannen om 320 woningen op grond in eigendom van de gemeente te realiseren, en meewerken aan particuliere initiatieven om in totaal minimaal 400 woningen in 2017 te realiseren.

2.

Uitvoering project 200+200 (realisatie 400 extra goedkope huurwoningen).

3.

Maken prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor 2017 rekening houden met onder andere de Woonvisie.

4.

Rapportage opstellen waarin we de voortgang van de acties uit Woonvisie Ede 2030 beschrijven.

5.

Opstellen geactualiseerd MPG, meerjarenprogramma grondexploitatie.

6.

Toepassen duurzaamheid als selectiecriterium bij verkoop grond, zodat bouwers verleid worden tot het realiseren van duurzame woningen.

Toelichting

2.   Gerealiseerde aantal in 2017 is lager dan gehoopt, maar verwachting is wel dat realisatie van totaal 400 woningen eind 2019 nog haalbaar is.
4.   Rapportage over de voortgang komt in 2018.