Wat willen we bereiken?

Ruimtelijke planvorming
Doel
Vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Subdoelen

  • Duidelijkheid voor inwoners en bedrijven rondom de ruimtelijke kaders van ruimtelijke planvorming.
  • Verbeterde dienstverlening aan burgers en bedrijven die initiatief nemen om de ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.
  • Meer toekomstbestendige bedrijven in het buitengebied in combinatie met ontwikkeling van natuur en landschap.
  • Inspelen op onze veranderde rol die leidt tot een gemeenschappelijk aanpak van natuur- en landschapsversterking.

Recreatie en Toerisme

Doel
Toename van bestedingen en werkgelegenheid in de sector Recreatie & Toerisme door versterking van de ruimtelijke kwaliteit en beleving van de kernen en het buitengebied voor inwoners en bezoekers.

Subdoelen

  • Een veelzijdig, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod in dag- en verblijfsrecreatie dat aansluit bij de wensen van recreanten en toeristen.
  • Vitale vakantieparken.
  • Recreatieve voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van bezoekers en inwoners, zoals routestructuren.
  • Een herkenbaar toeristisch profiel voor Ede binnen de Veluwe.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ruimtelijke planvorming

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

Ruimtelijke planvorming

1.

Afronding project aanpak permanente bewoning recreatieterreinen inclusief voorstel vervolg.

2.

Opleveren van een uitgewerkt programma buitengebied met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

3.

Opstarten van vrijwilligersgroepen in drie kernen om natuur en landschap te versterken.

4.

Leveren van een structuurvisie Ede Stad en een structuurvisie Bennekom.

5.

Voorbereiden implementatie Omgevingswet conform eind 2016 vast te stellen projectplan.

6.

Opstellen Visie Groen Kapitaal.

Toerisme en recreatie

1.

Visie op recreatie, toerisme vastgesteld.

2.

Uitwerking onderdeel toerisme Programma Buitengebied vastgesteld.

3.

Maatwerkaanpak Vitale Vakantieparken toegepast op drie recreatieterreinen.

4.

Mountainbike-, ruiter- en menroutes zijn vernieuwd.

5.

Kopgroep Recreëren Ede is actief.

Toelichting

Ruimtelijke planvorming
1.    Begin 2017 is een evaluatie geweest met afspraken over vervolg in 2017. In 2018 vindt opnieuw evaluatie plaats en wordt ook het vervolg en planning voor afronding project meegenomen.
2.   Zie hiervoor Programma Buitengebied onder Investeringsfonds Impuls Ede.
6.   In lijn met de Omgevingswet is ons Groen Kapitaal integraal verwerkt in de Stadsvisie Ede en zal dit ook onderdeel uitmaken van de nog op te stellen omgevingsvisies. Een aparte Visie Groen Kapitaal wordt niet meer voorzien. De ambities uit de Structuurvisie Buitengebied 2011 zijn integraler en nog van toepassing. Uitvoering van deze Structuurvisie zal op een nieuwe manier vorm krijgen door het participatie-project 'Levend Landschap'.

Toerisme en recreatie
2.   Wordt in 2018 gerealiseerd.