Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke ondersteuning
Doel
Ede heeft leefbare en levendige wijken, buurten en dorpen; zelf- en samenredzame inwoners en een stimulerend en veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen en jeugdigen.

Subdoelen

 • Zoveel mogelijk inwoners zijn en blijven zelf- en samenredzaam.
 • Meer bewoners en vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor welzijnsactiviteiten en ondersteuning van anderen.
 •   Alle jeugdigen groeien zo veel mogelijk op in hun eigen, veilige en stimulerende opvoed- en   opgroeiomgeving.
 • Jeugdactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van jeugdigen in kwetsbare situaties.
 • Onveilige situaties van jeugdigen en ouders worden voorkomen door vroegtijdige signalering.
 • Ouderen en jongeren zijn meer zelfredzaam door vroegtijdige inzet van ondersteuning bij (beginnende) problemen.
 • Bij signalering en aanpak van vragen en problemen van jeugdigen werken de domeinen thuis (voor)school en het publieke domein goed samen.
 • Meer mantelzorgers zijn in staat om de zorg aan een naaste langdurig uit te voeren.
 • Verhogen sociale cohesie door actieve inzet van inwoners via buurt- en dorpshuizen.
 • Meer (kwetsbare) inwoners doen mee aan de samenleving in al zijn facetten, wonen zo lang mogelijk zelfstandig en ervaren daarbij minder fysieke en mentale drempels.
 • De samenleving in Ede wordt zich bewust van de kansen en mogelijkheden rondom inclusie en gemotiveerd om bij te dragen aan het veranderproces.
 • Statushouders zijn zo snel mogelijk zelfstandig en maatschappelijk zelfredzaam.
 • Inwoners hebben voldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen en zijn op de hoogte van de verschillende vervoersmogelijkheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Maatschappelijke ondersteuning

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

Welzijn

1.

Stimuleren van initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor hun straat, buurt of wijk via sociaal werkers en wijkregie en monitoren of dit aansluit bij de behoeften van inwoners.

2.

Uitvoeren activiteiten uit de nota Mantelzorgbeleid.

3.

Afstemmen van inzet vrijwilligers op doelstellingen gebiedsagenda (waar mogelijk).

4.

Uitvoeren project 'Ede Inclusief' met als resultaten: Aanpassingen en borging in beleid, een Lokale Inclusie agenda in co-creatie met de samenleving en stimuleringsprikkels aan de samenleving voor doorvoeren van veranderingen.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

1.

Realisatie en uitrol nieuw programma rond tekenen participatieverklaring voor inburgeraars in afstemming met rol Vluchtelingenwerk rond maatschappelijke begeleiding.

2.

Verbinding met activiteiten wijkregie, Sociaal Teams, Woonstede, Vluchtelingenwerk (volgens afspraken die gemaakt zijn tussen deze partijen).

Preventieve jeugdhulp

1.

De jeugdactiviteiten in overleg met uitvoerende partijen en wijkregie herijken zodat ze aansluiten bij wat nodig is in de wijk (de gebiedsagenda’s).

2.

Basiscriteria opstellen waaraan jeugdactiviteiten moeten voldoen.

3.

Vroegsignalering en bijbehorende trajectbegeleiding (Vroeghulp Ede) is ingebed in het Centrum voor Jeugd en Gezin, doordat de trajectbegeleiders onderdeel worden van het CJG.

4.

Afspraken maken met organisaties over hoe zij zorgen voor rolafbakening bij professionals in het preventieve veld, om ervoor te zorgen dat waar nodig tijdig wordt overgedragen naar intensievere of specialistische begeleiding en ondersteuning.

5.

Het implementeren van een risico-inventarisatievragenlijst (LIRIK) binnen de lokale teams, zodat zij weten wanneer en hoe ze een veiligheidscheck moeten doen.

Toelichting

Welzijn

1.   Het stimuleren van inwoners om zich actief in te zetten is nooit ‘af’. Ook blijven we monitoren of we aansluiten bij de behoefte van inwoners. Daarom merken we dit aan als ‘vraagt aandacht’.
4.   Er is een routekaart Ede Inclusief gemaakt met de samenleving en de gemeenteraad. Deze routekaart is omgezet in een programma Inclusie met vier pijlers (Toegankelijkheid, Ede als inclusieve organisatie, Sociaal ondernemen, Inclusief denken en doen) waarin concrete acties benoemd zijn. Deze zijn besproken met de gemeenteraad en worden momenteel uitgevoerd. Dit gebeurt in afstemming met de samenleving: koplopers en stakeholders.