Wat willen we bereiken?

Gezondheidsondersteuning
Doel
Inwoners in Ede hebben gelijke kans op een optimale gezondheid met voorkoming of vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en huiselijk geweld.

Subdoelen

  • Minder inwoners worden slachtoffer van (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Voorkomen en tegengaan van gezondheidsproblemen.
  • Edenaren zijn meer zelfredzaam en weten beter hoe zij zelf gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.
  • Inwoners van Ede gaan bewuster en gezonder eten en drinken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezondheidsondersteuning

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Meer partijen zijn bereikt door intensivering van de voorlichting over vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

2.

Naleving van de Wet op de Meldcode: invoering en monitoring van gebruik Meldcode en Verwijsindex.

3.

Deelname aan vervolg actieplan Frisvalley/Cleanvalley.

Toelichting

In april 2017 is de organisatie van Veilig Thuis Midden Gelderland ondergebracht in een zelfstandige stichting onder de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Het Manifest 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling West-Veluwe Vallei 2017-2020’ is in november 2017 ondertekend door gemeente Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk en Wageningen. Dit zorgt voor een extra inzet op het gebruik van de meldcode in onze gemeentelijke organisaties en bij onze partners. De eerste training voor een diverse groep (zowel medewerkers van de gemeente als partners) heeft in december plaatsgevonden. Ook blijven wij de Meldcode en Verwijsindex bij onze partners onder de aandacht brengen.

Wij nemen deel aan de acties van Frisvalley/Cleanvalley die voortkomen uit het actieplan. In 2017 heeft FrisValley sportverenigingen met een kantine benaderd om te vragen of en zo ja, hoe ze ondersteuning willen op het gebied van alcohol en sport. Daarnaast is er specifiek ingezet op alcoholpreventie en verantwoord alcoholgebruik in het buitengebied.

In 2016 is de jeugdgezondheidszorg 0-4 overgegaan van Icare naar VGGM. 2017 was het jaar van doorontwikkeling: flexibilisering en taakherschikking. Ook is met alle regiogemeenten vastgesteld wat voor onze regio het uniforme basisaanbod is voor alle gemeenten en wat lokaal aanbod is dat iedere gemeente naar behoefte kan inkopen. Ook is met de regiogemeenten een besluit genomen over een eenvoudigere en meer transparante bekostigingssystematiek. De tijdelijke verhoogde asielinstroom leidde in 2017 tot extra inzet op statushouders, betaald uit de tijdelijke Rijksgelden hiervoor. Alle gezinnen kregen een huisbezoek waarin een brede intake werd gedaan, inhaalvaccinaties en zo nodig meer tijd voor een consult op het consultatiebureau. De gezinssituatie waarin de kinderen opgroeien kwam zo beter in beeld.

Tot slot is in 2017 financieel, in expertise en tijd bijgedragen aan meerdere initiatieven vanuit de maatschappij op het vlak van gezondheid. Denk hierbij onder andere aan leefstijlcoaches, gezondheidsvoorlichting en interventies gericht op overgewicht en obesitas.