Een gemeente mag wettelijk niet meer dan kostendekkend leges heffen. Dit houdt concreet in dat de opbrengsten van de leges niet hoger mogen zijn dan de met leges verband houdende kosten. Het beleid is dat tarieven slechts gecorrigeerd worden voor inflatie. Voor 2017 bedroeg deze 1,25%. Conform het Waterplan Ede 2013-2017 is er gedurende deze bestuursperiode geen inflatiecorrectie toegepast op de rioolheffing. Het resultaat van de producten Afval, Riolering, Parkeren en Begraven wordt verrekend met de daarvoor ingestelde egalisatiereserve dan wel met de voorziening vervangingsinvesteringen riolering.