Verloop van de opbrengst van de heffingen op hoofdlijnen

Een overzicht van de opbrengst van de heffingen op hoofdlijnen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Programma-
rekening 2016

Programma-
begroting 2017-2020

Programma-
rekening2017

% afwijking t.o.v.  begroting

Onroerende zaakbelastingen

22.060

21.669

21.837

1%

Afvalstoffenheffing

10.523

10.515

10.720

2%

Rioolheffing

10.885

10.965

10.920

0%

Precariobelasting

4.077

8.120

8.158

0%

Leges omgevingsvergunningen

2.854

2.830

3.960

40%

Leges bestemmingsplannen

292

621

478

-23%

Parkeergelden

935

1.158

901

-22%

Leges Burger- en Bestuurszaken

1.202

1.286

1.383

8%

Begraafrechten

1.123

1.120

1.327

18%

Toeristenbelasting

848

890

914

3%

Forensenbelasting

670

612

748

22%

Hondenbelasting

319

341

326

-5%

Kostendekkendheid
De resultaten op riool, afval en begraven worden afgewikkeld met de reserves en voorziening. Daarmee komt de kostendekkendheid op rekeningbasis op 100%. Jaarlijks vindt bij de programmabegroting de confrontatie plaats tussen de stand van de voorziening/reserve, de meerjarige kosten- en investeringsopgave en de hoogte van de heffing.

Onroerende zaakbelastingen
Een aantal effecten samen zorgt voor een meeropbrengst op de OZB voor de eigenaren van woningen. In 2017 zijn minder bezwaren gehonoreerd dan verwacht, de waardestijging is in werkelijkheid iets hoger dan geprognosticeerd en er is sprake van een areaaluitbreiding.

Afvalstoffenheffing
De gerealiseerde opbrengst afvalstoffenheffing is door een hoger aantal aansluitingen hoger dan begroot.

Leges omgevingsvergunningen
Het economisch herstel heeft in 2017 gezorgd voor een toename van het aantal aanvragen
omgevingsvergunningen. Met name de ontwikkelingen op de woningmarkt hebben een positieve invloed op de omvang van de ontvangen leges. Dit herstel lijkt structureel te zijn. Vanaf 2017 is de begrote opbrengst verhoogd naar € 2,8 miljoen. Met de Programmabegroting 2019-2022 zal de begrote opbrengst nogmaals structureel verhoogd worden. De kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen is op rekeningbasis 132%.

Leges bestemmingsplannen
De inkomsten uit leges voor bestemmingsplanwijzigingen blijven achter bij de begroting. De voornaamste oorzaak hiervan is dat er minder bestemmingsplanwijzigingen met hoge bouwkosten ingediend zijn. De kostendekkendheid van de leges bestemmingsplannen is op rekeningbasis 52%.

Parkeergelden
De realisatie van de parkeergelden is achtergebleven bij de begroting. Hiervoor zijn een aantal oorzaken. Het fiscaliseren van de parkeerterreinen heeft geleid tot verandering in parkeergedrag. Het Kuiperplein is ingericht als evenemententerrein waardoor er gederfde inkomsten zijn. Daarnaast is er in Ede ook sprake van de landelijke trend dat consumenten meer online en minder in fysieke winkels kopen.

Leges Burger- en bestuurszaken
De toename van de opbrengsten uit leges wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere leges op huwelijken en rijbewijzen. In 2017 hebben er circa 30% meer huwelijksvoltrekkingen plaatsgevonden op de locatie Kernhem. De 10-jaarscyclus voor rijbewijzen kende in 2017 een piekjaar. De kostendekkendheid van de leges Burger- en bestuurszaken is op rekeningbasis 54%.

Begraafrechten
In de halfjaarrapportage is gemeld dat de verkoop van graven voor natuurbegraven op de Edese begraafplaats voorspoedig loopt. Deze verkoop leidt in 2017 meeropbrengst van € 130.000 in relatie tot natuurbegraven. Daarnaast is er voor € 80.000 extra opbrengsten in relatie tot reguliere graven.

Forensenbelasting
Ondanks dat het aantal belastingplichtigen stabiel blijft, stijgen de inkomsten uit de forensenbelasting. De stijgende WOZ-waarde heeft tot gevolg dat er meer aanslagen worden opgelegd in de duurdere treden van de staffel.

Lokale lastendruk en kwijtscheldingsbeleid
Het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden meet jaarlijks de lokale belastingdruk van de Nederlandse gemeenten. De indicator ‘woonlasten meerpersoonshuishouden’ geeft inzicht in de ontwikkeling van de Edese woonlasten in relatie tot die van de overige gemeenten. De indicator bestaat uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffingen.

In 2017 was een bedrag van € 441.000 geraamd voor kwijtschelding (afval, riool en hondenbelasting). Het werkelijk kwijtgescholden bedrag is € 606.000. De mogelijkheid tot het aanvragen van kwijtschelding is in navolging van 2016 het afgelopen jaar meer onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Ede. Daarnaast is het sinds enkele jaren mogelijk om digitaal gemakkelijker een aanvraag kwijtschelding in te dienen. Deze twee effecten zorgden voor een hoger aantal aanvragen (en toekenningen) van kwijtschelding.