Inwoners in Ede hebben regie over hun eigen leven, doen mee naar vermogen, en krijgen indien nodig daarbij begeleiding en ondersteuning. De beleidsnota ‘Het is mensenwerk’ vormt daarbij het uitgangspunt. Wij maken ons hard voor een sterk en klantgericht sociaal domein. De gemeente en haar maatschappelijke partners werken samen aan een stevige sociale omgeving, waardoor ook onze kwetsbare inwoners (oud en jong) in staat worden gesteld om in verbinding te staan met de samenleving en daar actief in mee te doen.  Het daarbij over wonen, werken, opvoeden, opgroeien, leren, ontwikkelen en actief betrokken zijn bij de samenleving. Onze inwoners zijn daarvoor zelf verantwoordelijk binnen hun eigen netwerken. Ze zijn zelfredzaam en (financieel) in staat om deel te nemen aan de samenleving. Een deel van onze inwoners kan dat echter niet. Een aantal van hen kan daardoor zelfs in schulden raken. Voor hen is er ondersteuning beschikbaar. Samen met maatschappelijke organisaties, inzet van vrijwilligers, het onderwijs en de ondernemers bieden wij oplossingen op maat. Een integrale aanpak vanuit de vraag van de inwoner staat daarbij centraal.
We werken daarbij binnen financiële kaders, met de nadruk op kwaliteit, eigen kracht en het doelmatig en doeltreffend inzetten van meer specialistische dienstverlening, hulp en ondersteuning.

Met de nieuwe taken voor de gemeente hebben we ook gekozen voor een nieuwe manier van werken. De sociale infrastructuur hebben we zo ingericht dat die optimaal de zelfredzaamheid van onze inwoners ondersteunt en het opgroei- en opvoedklimaat van jeugd en jongeren bevordert. Waar mogelijk schakelen we het informele netwerk in voor ondersteuning in verbinding met wat professioneel nodig is. Problematiek binnen één huishouden benaderen we integraal en er is één regisseur die coördineert (één huishouden, één plan van aanpak).