Maatwerkvoorziening
Per 2017 zijn de inkomensondersteunende regelingen fors verruimd. Zo is de inkomensgrens verruimd tot 130% van het sociaal minimum, zijn er meer kindregelingen, zoals de verstrekking van een laptop en/of fiets voor de doelgroep die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Verder is de ‘voorziening schulden’ geïntroduceerd, een voorziening waarbij wij als gemeente de mogelijkheid hebben om kleine schulden (tot € 5.000) over te nemen. Doordat gemeente de schulden overneemt, hebben inwoners meer ruimte om de bouwen aan hun zelfredzaamheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jongere die geen studiefinanciering kan krijgen omdat hij/zij schulden heeft. Door de schuld over te nemen kan de jongere studiefinanciering krijgen en bouwen aan zijn/haar zelfredzaamheid.
De Visie op schulddienstverlening Ede-Wageningen is per 2017 aangescherpt. In deze visie wordt nog eens aangegeven dat de schulddienstverlening drempelloos is. Dit betekent dat elke inwoner geholpen wordt. Verder is de visie er op gericht om schulden te voorkomen (preventie) en het tijdig signaleren en aanpakken van schuldenproblematiek (vroegsignalering). Door in te zetten op deze werkwijzen proberen wij de inwoner, waar mogelijk zelfredzaam te maken. De inzet van ondersteuning en nazorg is daarbij een belangrijk instrument.
In 2017 is hulp bij het huishouden verbreed naar thuisondersteuning door het aanbieden van een basispakket thuisondersteuning (inclusief signalering) en het meer verbinden van thuisondersteuning met het welzijnsveld. Naast de maatwerkvoorziening is er tevens een algemene voorziening thuisondersteuning gerealiseerd. De thuisondersteuning voor zwaarbelaste mantelzorgers is voor minimaal twee jaar gecontinueerd.

In 2017 zijn we gestart met het regionale project actieve regie op casuïstiek jeugd. De poortwachtersfunctie voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie heeft zich doorontwikkeld tot een aanpak waarbij er nauwe samenwerking is tussen onderwijs, ouders en behandelaars.  

In het najaar van 2017 is de pilot Ede west gestart. De pilot beoogt een impuls te geven aan de transformatie. Binnen de pilot worden randvoorwaarden gecreëerd om het principe De cliënt centraal te optimaliseren onder het motto: Doen wat nodig is. Er is ruimte voor innovaties om maximaal maatwerk te leveren, een leerprogramma voor professionals waarin vernieuwing, lef en integraliteit worden gestimuleerd, administratieve last wordt teruggedrongen en de cliënt steeds beter in positie wordt gebracht om zelf regie te voeren. De pilot heeft een looptijd tot oktober 2019.