Ede wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken, en recreëren is voor ons en voor de generaties na ons. Ruimtelijk is de gemeente divers. Ede stad met zijn verschillende woon- en werkgebieden is omgeven door een groot en afwisselend buitengebied met agrariërs, natuur, niet-agrarische bedrijvigheid en karakteristieke dorpen en ruimte voor recreatie. We willen een gemeente zijn die investeringen faciliteert. Investeringen in gebouwen en bedrijven, in landschap en andere voorzieningen. We bieden ruime en heldere kaders. Wij zorgen ervoor dat onze producten actueel zijn, voldoen aan de landelijke standaarden en digitaal vindbaar zijn. We faciliteren initiatiefnemers op constructieve en dienstverlenende wijze.

Met onze visie op wonen en onze eigen gronden sturen wij op de realisatie van voldoende betaalbare woningen en aantrekkelijke en duurzame woningen voor de huidige en toekomstige inwoners van Ede. Dat doen we bijvoorbeeld door afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties.

Binnen de ruimtelijke ontwikkeling passen we, waar mogelijk, een vraaggestuurde benadering toe. Onze producten, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen, bieden uitnodigende kaders voor ontwikkelingen en vergunningverlening. Langs de uitnodigende kaders werken we mee aan marktinitiatieven, onder andere middels de marktbalie, en geven we invulling aan eigen projecten, zoals Veluwse Poort. In ontwikkelingen worden alle relevante aspecten integraal meegenomen, zoals milieu, landschap, ecologie, cultuurhistorie, verkeer en rioleringen. Daarbij zoeken we de samenwerking met partijen en samenleving op bij de situatie passende wijze.

Onze ruimtelijke adviseurs/regisseurs werken ook regionaal mee aan beleid voor grensoverschrijdende thema’s, zoals het VAB-beleid (beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing). In verschillende regionale samenwerkingsverbanden behartigen wij de Edese belangen en werken we aan gezamenlijke doelen, zoals bijvoorbeeld een gelijk speelveld voor burgers en bedrijven bij vergunningverlening.

Het Groen Kapitaal van Ede wordt door onze inwoners en bezoekers gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt groen, natuur en landschap ook vaak als opgave gezien bij ontwikkelingen. De rol van de regisseur Natuur en Landschap heeft al geresulteerd in nieuwe vormen van beheer via burgerparticipatie in het project ‘Levend Landschap’.

Ede heeft op het gebied toerisme en recreatie veel potentie. In de groene omgeving in en om Ede is er ruimte voor actieve recreanten en rustzoekers van binnen en buiten de gemeente. Door het actief nemen van regie en het aangaan van samenwerkingen, scheppen wij gezamenlijk de voorwaarden om op de korte en lange termijn aantrekkelijk te zijn voor dag en verblijfsrecreatie.