Woningmarkt
Ontwikkelingen woningmarkt
Het herstel op de woningmarkt heeft zich verder doorgezet in 2017, mede vanwege de aanhoudende lage rente en de investeringsbereidheid van corporaties en marktpartijen. In 2017 zien we in de nieuwbouw veel gerealiseerde woningen (in totaal 542) verspreid over dorpen (194 woningen gereed gemeld) en in Ede-Stad (348 woningen gereed gemeld). De verwachting is dat ook de komende jaren dit herstel doorzet. In 2017 is gestart met de bouw van 1.434 woningen. Hiervan worden er circa 790 gerealiseerd op door de gemeente geleverde grond.

Een deel van de nieuwbouwproductie is/wordt gebouwd voor de lage inkomens, o.a. in het kader van het project ‘versneld realiseren sociale woningbouw (200+200)'. Het blijft van groot belang te blijven sturen op het realiseren van goedkope huur- en koopwoningen. Vooral jonge starters en jonge huishoudens hebben, vanwege de steeds strenger wordende hypothecaire eisen en strengere toewijzingsregels bij corporatiewoningen, grotere moeite de woningmarkt te kunnen betreden c.q. een betaalbare woning te vinden. Ook hier is veel aandacht voor de komende periode. Zo is bijvoorbeeld met de corporaties afgesproken dat zij zich de komende 10 jaar inspannen om 1.000-1.200 betaalbare huurwoningen (huur < € 640 per maand, prijspeil 2018) netto toe te voegen aan de woningvoorraad.

Prestatieafspraken 2018-2022
Op basis van de Woonvisie Ede 2030 zijn in 2017 prestatieafspraken gemaakt met corporaties en huurders (tripartite). Het gaat daarbij om een herijking van de afspraken uit 2016. In de nieuwe afspraken is nadrukkelijker de relatie gelegd tussen de gezamenlijke ambitie/koers voor de komende 5-10 jaar en de concrete afspraken voor het daaropvolgende jaar. Afspraken zijn onder andere gemaakt over het huurprijsbeleid, de omvang van de betaalbare woningvoorraad, de woonruimteverdeling en leefbaarheid.

Woonvisie Ede 2030
Uitvoering van het actieprogramma van de Woonvisie is in volle gang en ligt op schema. Het rapporteren over de voortgang van het actieprogramma staat voor 2018 op de planning. Met betrekking tot de uitvoering van de Woonvisie is in 2017 is onder andere ingezet om als gemeente meer regie te krijgen op de programmering van woningbouw, specifiek de afstemming van het aanbod op de korte en lange termijnbehoefte. Dat is gedaan via het Integraal Portefeuillemanagement Woningbouw (IPW). Na de kwantitatieve slag die in 2017 is gemaakt richten we ons in 2018 e.v. op het kwalitatief programmeren. Welk programma is wenselijk en hoe verhoudt zich dat tot de lopende projecten? Is bijsturing noodzakelijk, wenselijk en/of mogelijk?

Regionale Woonagenda
In 2017 is regionaal intensief samengewerkt om te komen tot nieuwe woningbouwafspraken. Afgesproken is dat Ede, op basis van de bevolkingsprognoses, circa 5.800 woningen kan bouwen de komende 10 jaar. Dat is nog zonder de eventuele overloop vanuit overspannen woningmarkten, zoals Utrecht en Amersfoort. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de kwalitatieve thema’s die de regio oppakt. Ede heeft binnen die Regionale Woonagenda 2.0 het thema ‘Transformatie en herontwikkeling’ geadopteerd.

Project 200 + 200
Het project om versneld 400 sociale huurwoningen te realiseren is eind 2015 vastgesteld. Reeds in 2016 is geconcludeerd dat het realiseren van 200 tijdelijke woningen niet haalbaar is. Daarom wordt gestuurd op de realisatie van 400 permanente woningen. Eind 2017 zijn in totaal 69 van de 400 woningen opgeleverd. Dat is minder dan gehoopt o.a. door vertraging in de planologische procedures. Er zijn op dit moment wel meerdere projecten in aanbouw. We verwachten dat in 2018 ruim 200 woningen opgeleverd kunnen worden en dat de laatste van de 400 woningen in 2019 worden opgeleverd.

Duurzaamheid
Op verzoek van de raad heeft het college in 2017 besloten om bij de verkoop van grond de eis op te leggen dat aardgasloos wordt gebouwd.