Vaste activa
Vaste activa wordt onderscheiden in kapitaaluitgaven/-ontvangsten voor vaste activa van immateriële, materiële en financiële aard. In het verslagjaar is deze indeling nader bekeken en waar nodig zijn categoriewijzigingen aangebracht (= correctie beginboekwaarde). Voor meer gedetailleerde informatie zie bijlage 2.

Vanuit de genoemde bijlage worden in onderstaande tabellen de onderscheiden groepen vaste activa nader gecategoriseerd en per categorie de specificaties per balansdatum als ook het verloop van de boekwaarden gedurende het dienstjaar weergegeven.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa   bedragen x € 1.000

Bijdrage aan activa van derden
In 2017 is de hele activa administratie bekeken. Dit heeft geleid tot een herschikking van een aantal activa objecten (was materiële vaste activa, betreft bijdrage aan derden voor investeringen), waardoor de beginboekwaarde is gecorrigeerd met € 887.000; het betreft de geactiveerde bijdragen aan ROC Ede en Museum Oud Lunteren. Verder bestaat het saldo uit bijdragen aan Cultureel Centrum De Reehorst, Kijk- en Luistermuseum Bennekom en Bosbad Lunteren.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa   bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen
In het boekjaar is door een herschikking de boekwaarde van de activering van de kosten landschapsbeheer (inrichtingen e.d.) ad € 2,7 miljoen ondergebracht bij het onderdeel overige materiële activa.
De belangrijkste investeringen vormen de activering van grondaankopen aan de Zandlaan Ede voor realisatie Topsporthal € 1,5 miljoen en in Otterlo t.b.v. het sportpark € 1,6 miljoen. Voor de wijk Kernhem deel A is er een administratieve boeking gedaan van € 3,3 miljoen.
De desinvesteringen hebben betrekking op de verkoop van gronden aan Bruinehorstweg/Zwetselaarsepad en de Ruitenbeekweg te Lunteren.
Door herwaardering is de waarde van een aantal gronden in totaal met € 596.000 verminderd. Uitgestelde grondontwikkeling en de (intentie tot) verkoop van gronden hebben in het boekjaar geleid tot een afwaardering van de boekwaarde met respectievelijk € 399.000 en € 197.000.
De boekwaarde van de investeringen in gronden en terreinen per 31 december 2017 ad € 30 miljoen valt geheel in de categorie investeringen van economisch nut. Hiervan heeft € 804.000 betrekking op in erfpacht uitgegeven gronden.

Bedrijfsgebouwen en woonruimten
De belangrijkste vermeerderingen op het investeringsonderdeel bedrijfsgebouwen en woonruimten zijn de verbouwing van het schoolgebouw Marnix College (€ 0,6 miljoen) en de investering in de Sporthal Kenniscampus (€ 2,2 miljoen). Door verkoop van een woonwagen heeft er een afwaardering van € 36.000 van de boekwaarde naar de lagere marktwaarde plaatsgevonden om het desbetreffende object uit de boeken te krijgen.
De verdeling naar categorie van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen en woonruimten is: van economisch nut € 110,6 miljoen en van economisch nut waarbij heffingen kunnen worden opgelegd € 152.000.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Grote vermeerderingen voor het onderdeel grond-, weg-, en waterbouwkundige werken betreffen de ontwikkeling van de Veluwse Poort (Parklaan en Spoorzone) ad € 6,5 miljoen, aanleg kunstgrasvelden op sportpark Hoekelum en sportpark Harskamp ad € 0,8 miljoen en het investeringsplan openbare verlichting ad € 0,7 miljoen.
Verder is voor € 7,2 miljoen aan verkregen bijdragen, voornamelijk van derden, als vermindering opgenomen, onder andere voor ontwikkeling Veluwse Poort ad € 6,5 miljoen en aanpassing N224 ad € 0,2 miljoen.
De boekwaarde van de investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 75,1 miljoen wordt opgedeeld in de categorie van economisch nut voor € 12 miljoen, economisch nut waarbij heffingen kunnen worden opgelegd voor € 8 miljoen en van maatschappelijk nut voor € 55,1 miljoen.

Vervoermiddelen
De kosten van de aanschaf c.q. de vervanging van bedrijfsauto’s ad € 488.000 zijn geactiveerd en weergegeven in de kolom vermeerderingen.

Machines, apparaten en installaties
De grootste investeringen zijn de aanschaf van beeldschermen wijkposten (€ 125.000), de vervanging van thin clients (€ 310.000) en de aanschaf van geavanceerde telefoontoestellen (€ 380.000).

Overige materiële vaste activa
De vervanging van de minicontainers restafval voor € 1,3 miljoen en de aanschaf van ondergrondse restafvalcontainers voor € 1,2 miljoen zijn de belangrijkste vermeerderingen.
Per 31 december 2017 bedraagt de boekwaarde van de overige materiële vaste activa € 17,9 miljoen. Hiervan dient € 11,4 miljoen aangemerkt te worden als de boekwaarde van investeringen van economisch nut, € 2,7 miljoen van maatschappelijk nut en € 3,8 miljoen van economisch nut waarbij heffingen kunnen worden opgelegd.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa   bedragen x € 1.000

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De boekwaarde van deze post is de nominale waarde van de in het bezit zijnde aandelen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en ACV-groep.

Leningen aan woningbouwverenigingen
De aflossingen betreffen de normale aflossingen van de leningen. Er zijn geen vervroegde afgeloste leningen in het boekjaar 2017.

Leningen aan overige verbonden partijen
Van de aflossingen ad € 1.637.000 op de leningen aan overige verbonden partijen is de specificatie:

  • Aflossing op verstrekte kredieten voor het pc/fietsproject (€ 19.000).
  • Normale aflossingen hypothecaire en overige langlopende leningen (€ 623.000).
  • Extra of vervroegde aflossingen hypothecaire leningen (€ 995.000).

De mutatie in het saldo krediethypotheken WIZ in het boekjaar ad € 27.000 is weggezet in de kolom vermeerderingen.

Overige langlopende leningen
De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt in het kader van de SOE (Stedelijke Ontwikkeling Ede) duurzaamheids-, starters- en/of doorstroomleningen. Veelal zijn deze revolverend. Het totale fonds hiervoor is in 2017 aangevuld met € 2,25 miljoen, terwijl er voor ruim € 4 miljoen overgeboekt is tussen de verschillende fondsrekeningen bij SVn.