Voorraden
Voorraden      bedragen x € 1.000

De balanspost Onderhanden werk betreft alleen bouwgronden in exploitatie. In 2017 is deze balanspost vermeerderd met € 21,5 miljoen, waarvan € 5,4 miljoen door rentetoevoeging en € 4,2 miljoen door tussentijdse winstneming. Deze winstneming betreft de stelselwijziging vanuit de Notitie Grondexploitaties 2016 (BBV). Hiervan heeft € 2.4 miljoen betrekking op winst tot en met 2016, die voorheen niet werd genomen. Het deel dat betrekking heeft op 2017 bedraagt € 1,8 miljoen. Deze stelselwijziging heeft geen resultaateffect, noch effect op de stand van het eigen vermogen 2016. Hiernaast is de balanspost OHW verminderd met € 55,2 miljoen door het realiseren van opbrengsten van verkoop woningbouwkavels € 42,5 miljoen en € 12,7 miljoen verkoop bedrijventerreinen. Voor een uitgebreide toelichting op de inkomsten en uitgaven betreffende de projecten in plan- en realisatiefase wordt verwezen naar het MPG 2018 dat als bijlage van deze jaarrekening is opgenomen. Het resumerende resultaat is in onderstaande tabel in beeld gebracht.

De balanspost gereed product en handelsgoederen omvat een grondproject met een totale boekwaarde van € 0,8 miljoen en de op voorraad liggende magazijngoederen.

Voorziening voor negatieve plannen Grondzaken
In de paragraaf grondbeleid bij deze jaarrekening is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkeling van de voorziening in aanloop naar de vaststelling van de negatieve plannen bij het MPG. De voorziening voor negatieve plannen Grondzaken is dienovereenkomstig gemuteerd. De toevoeging aan de voorziening (zie kolom vermeerdering) is de inflatiecorrectie voor € 1,3 miljoen, terwijl de onttrekking (zie kolom vermindering) ad € 1,0 miljoen betrekking heeft op het afsluiten van negatieve plannen vnl. gebied Peppelensteeg.

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen.
Het saldo per 31 december 2017 van de vorderingen op openbare lichamen is € 3.884.000. Deze openstand heeft betrekking op rijk/provincies/gemeenten voor € 2.535.000, gemeenschappelijke regelingen € 639.000 en overig € 710.000. De toelichting op voortgang en invordering is opgenomen bij het onderdeel overige vorderingen.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Met ingang van 2014 is de gemeente verplicht liquiditeitsoverschotten (zie ook de paragraaf financieringen) af te storten bij het Rijk. Het saldo van deze in ‘s Rijks schatkist gestorte middelen bedraagt per 31 december 2017 € 13.360.000.
De gemeente is op grond van de Wet financiering decentrale overheden sinds eind 2013 verplicht tot deelname aan schatkistbankieren. Dit betekent dat bij overschrijding van een te berekenen drempelbedrag afroming plaatsvindt en het overschot gestort wordt op een rekening van het Rijk. In deze jaarrekening is voor het eerst onderstaande tabel opgenomen. Uit deze tabel blijkt dat er geen sprake is geweest van overschrijding van het drempelbedrag.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren    bedragen x € 1.000

(1)

Drempelbedrag verslagjaar 2017

2.415

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

333

809

1037

764

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

2082

1606

1378

1651

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

0

0

0

0

Overige vorderingen
De balanspost overige vorderingen wordt onderverdeeld in een drietal categorieën debiteuren:

  • Belastingdebiteuren (zoals opgelegde belastingkohieren WOZ en afvalstoffenheffing)
  • Debiteuren Werk, Inkomen en Zorg (bijstandsuitkeringen)
  • Overige debiteuren (zoals plankosten en verhuur van onroerend goed).

In onderstaande tabel en bij de toelichting van de overige debiteuren met een saldo van € 14.065.000 is ook het openstaande saldo van vorderingen op openbare lichamen ad € 3.884.000 verwerkt, daar de administratieve verwerking en afwikkeling deel uitmaken van hetzelfde debiteurenproces.

Overige vorderingen   bedragen x € 1.000

Per categorie worden de overige vorderingen onderstaand toegelicht.

Belastingdebiteuren

Openstaande belastingdebiteuren   bedragen x € 1.000

De beoordeling bij de belastingdebiteuren is enigszins afwijkend ten opzichte van de reguliere debiteuren. Dit heet te maken dat de belastingdebiteur de vordering in een aantal betaaltermijnen mag voldoen. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het grootste gedeelte van de openstaande belastingdebiteuren betrekking heeft op het belastingjaar 2017. Er is voor de vorderingen die langer dan een jaar openstaan een voorziening gevormd. Deze voorziening dubieuze debiteuren heeft op 31 december 2017 een saldo van € 261.000. De afdeling Belastingen komt eens per jaar met een voorstel tot het afboeken van de oninbare vorderingen.

Debiteuren Werk, Inkomen en Zorg

Openstaande debiteuren WIZ   bedragen x € 1.000

Het economische risico van de WIZ-debiteuren (met uitzondering van de financiële activa verantwoorde vorderingen krediethypotheek ad € 321.000) ligt bij de gemeente. Op grond van een indicatie van de risico’s is er een voorziening getroffen van 38% (saldo 31 december 2017 bedraagt € 2.710.000, waarvan € 121.000 betrekking heeft op vorderingen krediethypotheek).
Het bedrag aan openstaande vorderingen aan het einde van het boekjaar is ten opzichte van vorig boekjaar gedaald. Dit is voornamelijk het resultaat van de extra inzet op terugvordering.

Overige debiteuren
De stand van de openstaande vorderingen per 31 december 2017 van de overige debiteuren wordt in onderstaand verloopoverzicht afgezet tegen de vergelijkende cijfers vanuit de jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016. Deze openstand bedraagt € 10.269.000 en is opgebouwd uit vorderingen van publiekrechtelijke aard voor € 625.000 en uit vorderingen van privaatrechtelijke aard voor € 9.644.000.

Ouderdom openstaande vorderingen overige debiteuren   bedragen x € 1.000

In de openstand 0-30 dagen zit voor een bedrag van € 7,4 miljoen aan in december 2017 opgelegde voornamelijk incidentele vorderingen, waarvan de gefactureerde bijdragen voor het Samenwerkbedrijf € 1,5 miljoen, de bijdragen voor detacheringen € 1,3 miljoen en de verkoop van bouwkavels € 0,8 miljoen de belangrijkste posten zijn. Per medio februari 2017 is in totaal € 4,3 miljoen ontvangen voor de in december 2017 opgelegde vorderingen.

Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening dubieuze debiteuren is afgenomen met € 1.241.000 tot een boekwaarde van € 3.826.000 op 31 december 2017. De belangrijkste afnamen betreffen het oninbaar verklaren en/of ontvangen van vorderingen overige debiteuren en herijking percentage dubieus debiteuren WIZ. Onderverdeeld in de drie genoemde categorieën is dit € 261.000 (was € 271.000) voor de belastingdebiteuren, € 2.710.000 (was € 3.447.000) voor de debiteuren WIZ waarvan € 121.000 debiteuren krediethypotheek (was € 145.000) en € 976.000 (was € 1.494.000) voor de overige debiteuren. Eens per jaar wordt de beoordeling geactualiseerd.
Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren krediethypotheek ad € 145.000 wordt geëlimineerd op de vaste activa onderdeel financiële activa overige langlopende uitzettingen.

Liquide middelen
Liquide middelen   bedragen x € 1.000

 
Overlopende activa
Overlopende activa   bedragen x € 1.000

Vooruitbetaalde bedragen
Betaalde voorschotten op de subsidiëring 2018 voor het programma Cultuur voor € 4,2 miljoen bepaalt voornamelijk het saldo vooruitbetaalde bedragen.

Nog te ontvangen bedragen
De aangifte 2017 van het BTW-compensatiefonds drukt een belangrijke stempel op het saldo van de overlopende activa balanspost nog te ontvangen bedragen. De aangifte vermeldt per 31 december 2017 een van de belastingdienst te ontvangen bedrag van € 17.648.000 (2016: € 15.514.000). Verder zijn op dit balansonderdeel verantwoord de nog te ontvangen rente geldleningen ug € 1.232.000 (2016: € 1.290.000), de bijdrage vanuit de samenwerkingsovereenkomst ENKA € 1.408.000 (2016: € 2.031.000), bijdrage PGB-budgetten € 2.735.000 (2016: € 786.000) en de specifieke uitkering BUIG € 5.163.000 (2016: € 5.593.000).