Gewaarborgde geldleningen woningbouw
Per 31 december 2017 heeft de gemeente € 56 miljoen (2016: € 59 miljoen) uitgeleend aan de woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw. Hiervan is € 14 miljoen (2016: € 15 miljoen) geborgd via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente staat zelf rechtstreeks garant voor € 42 miljoen (2016: € 47 miljoen).
Het WSW is in 1983 opgericht met als doelstelling woningbouwcorporaties in Nederland van goedkope financiering te voorzien. In totaal is momenteel € 82 miljard aan leningen geborgd via het WSW. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: de geldmiddelen van de corporatie, de borgingsreserve van het WSW en de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Indien de geldmiddelen van de corporatie en de borgingsreserve van het WSW niet toereikend zijn, komt de achtervang positie van het Rijk en de gemeente in beeld. Hierbij staan de gezamenlijke gemeenten voor 25% van het liquiditeitstekort garant. De overige 25% komt ten laste van de schade-gemeente(n). Het Rijk draagt de resterende 50% bij. De garantstelling houdt in dat het Rijk en de gemeenten op verzoek van het WSW renteloze leningen verstrekken.
In totaal had het WSW op 31 december 2017 voor € 364 miljoen (31 december 2016 € 358 miljoen) aan leningen geborgd van in Ede gevestigde woningbouwcorporaties. Dit betekent dat de garantstelling van Ede maximaal € 91 miljoen (25% van € 364 miljoen; 2016: € 89,5 miljoen, namelijk 25% van € 358 miljoen). Het oorspronkelijke bedrag van deze leningen is € 402 miljoen (2016: € 385 miljoen).
De gemeente kent geen borgstellingen; de laatste met een boekwaarde van € 49.000 is in 2016 beëindigd.

Langlopende contractverplichtingen
Per balansdatum 31 december 2017 heeft de gemeente de volgende langlopende contractverplichtingen uitstaan (bedragen betreffen het totaal van de contractperioden, exclusief eventuele prijsindexering):

  • Tot januari 2029 huur gebouw De Doelen I   €   8.760.000
  • Tot april 2021 huur en servicekosten gebouw Manenberg   €   785.000
  • Tot april 2018 voor schoonmaak werkzaamheden   €   39.000
  • Tot juli 2018 preventief bouwkundig onderhoud   €   100.000
  • Tot juli 2018 preventief onderhoud installaties   €   85.000
  • Tot februari 2019 drankenautomaten en –voorziening   €   70.000
  • Tot januari 2019 impl./huur/beheer/onderhoud multifunctionele printers   €   41.000

Naast bovengenoemde lopende contractverplichtingen zijn ook andere contractverplichtingen aangegaan waarbij bepaalde artikelen afgenomen worden van bepaalde leveranciers. Deze contractverplichtingen nemen de komende tijd alleen maar toe.

Toelichting onzekerheid eigen bijdrage WMO
Een aanvrager van een WMO-voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar de gemeente is om privacy redenen beperkt.
Hierdoor kan de gemeente niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaalniveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat wij als gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kunnen krijgen. In onze jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons als gemeente.