Eigen vermogen
Eigen vermogen     bedragen x € 1.000

Gedetailleerde informatie is weergegeven in het overzicht van reserves (bijlage 4 en 5) en de programma’s
(hoofdstuk 2).

Algemene reserves
De resultaatbestemming 2016 laat een vermeerdering ad € 10.698.000 zien voor de algemene reserves. Naast deze mutatie zijn de algemene reserves per saldo met € 12.806.000 verminderd, gesplitst naar vermeerderingen en verminderingen respectievelijk € 1.521.000 (algemene reserve: rentetoevoeging € 491.000 en conform begroting € 1.030.000) en € 14.327.000.
De verminderingen hebben voor € 13.277.000 betrekking op de begrote inzet van diverse reserves voor dekking van de exploitatie (algemene reserve € 12.706.000, algemene reserve begroting € 281.000 en algemene reserve rente begroting € 290.000) en voor € 1.050.000 op een, door een afzonderlijk raadsbesluit, storting agioreserve en weerstandsvermogen Werkkracht BV.

Bestemmingsreserves
De boekwaarde wordt gevormd door de egalisatiereserve afval. Het doel van deze reserve is het nivelleren van de ongewenste schommelingen in de afvaltarieven. De vermindering van € 540.000 is het resultaat op het desbetreffende product.

Overige bestemmingsreserves
De resultaatbestemming 2016 geeft ook voor de overige bestemmingsreserves een ‘correctie’ op de boekwaarde 31 december 2016 te zien, namelijk een afname van € 4.015.000. In totaal (incl. de genoemde correctie) zijn de bestemmingsreserves afgenomen met € 3.763.000. Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 4 Overzicht van reserves.

Naast de genoemde correctie dienen de volgende zaken genoemd te worden als belangrijkste vermeerderingen:

 • Reserve Veluwse Poort - Spoorzone   €   7.204.000
 • Reserve bedrijfsmiddelen personeel   €   4.822.000
 • Reserve investeringsfonds impuls Ede   €   2.747.000
 • Reserve bedrijfsmiddelen automatisering   €   1.969.000
 • Reserve btw-compensatiefonds   €   1.746.000
 • Reserve beschermd wonen   €   1.706.000
 • Reserve Sociaal Domein   €   1.500.000

Onderstaand wordt een beeld gegeven van de belangrijkste verminderingen van de overige bestemmingsreserves:

 • Reserve bedrijfsmiddelen personeel   €   5.984.000
 • Reserve Veluwse Poort - Parklaan   €   5.015.000
 • Reserve investeringsfonds impuls Ede   €   3.737.000
 • Reserve Veluwse Poort - Spoorzone   €   3.522.000
 • Reserve btw-compensatiefonds   €   1.855.000

Gerealiseerd resultaat
Op dit passivaonderdeel staat het verschil tussen de baten en de lasten van de producten c.q. de programma’s. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 1 resultaatbepaling en bestemming.
 
Voorzieningen

Voorzieningen   bedragen x € 1.000

De voorzieningen zijn gemuteerd met de in de exploitatiebegroting opgenomen dotaties. Aan de voorziening IGW rioolaanleg en –beheer is de inflatierente ad € 625 toegevoegd. Hiernaast hebben ook andere mutaties tot per saldo een vermeerdering van de voorzieningen geleid. In bijlage 6 is gedetailleerde informatie van de voorzieningen weergegeven.

De belangrijkste vermeerderingen betreffen:
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s:

 • Voorziening liquidatie Permar (adm. boeking en afwaardering pand)   €   3.901.000

Voorzieningen ter egalisering van de kosten:

 • Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed   €   1.283.000

Voorzieningen voor de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen:

 • Voorziening IGW rioolaanleg en –beheer (exploitatieresultaat)   €   1.794.000

De belangrijkste verminderingen bestaat onder andere uit de volgende onttrekkingen:
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

 • Voorziening liquidatie Permar (kosten liquidatie)   €   1.644.000

 
Vaste schulden
De details van de hieronder genoemde onderdelen van vaste schulden zijn opgenomen in de als bijlage 7 opgenomen Staat van opgenomen geldleningen. In het boekjaar 2017 is er € 9,2 miljoen aan rente betaald over de vaste schulden.

Vaste schulden   bedragen x € 1.000

Onderhandse leningen van banken
In het verslagjaar zijn er geen leningen vervroegd afgelost, zodat het in de tabel gepresenteerde aflossingsbedrag ad € 11,7 miljoen in zijn geheel voor normale aflossingen in aanmerking genomen dient te worden.

Door derden belegde gelden
Het saldo per 31 december 2017 bestaat uit ontvangen gelden van derden voor een fonds voor verleende spaarhypotheken.

Waarborgsommen
Er worden (voornamelijk) door Grondzaken bedragen ingehouden op de aankopen, die dienen als garantie voor de oplevering van de desbetreffende aankopen.

Vlottende schulden
Vlottende schulden   bedragen x € 1.000

Kasgeldleningen bij openbare lichamen
De aan het einde van 2016 bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten aangetrokken kasgeldlening is in het verslagjaar afgelost.

Bankrekeningen
Eén nevenrekening bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft aan het einde van 2017 een debetsaldo. Bij het bereiken van de kredietlimiet (circa € 20 miljoen) wordt pas overgegaan tot het sluiten van een kasgeldlening voor het gedeelte dat de limiet overstijgt. Overigens was rood staan in heel 2017 goedkoper dan het aantrekken van een kasgeldlening om het debetsaldo bij de BNG om te zetten naar een creditsaldo.

Rekening-courant verhoudingen niet financiële instellingen
De kasstromen van en voor het Knooppunt Jeugdregio FoodValley lopen via de administratie van de gemeente. Het saldo, in dit geval het liquiditeitsoverschot van het Knooppunt, bedraagt per 31 december 2017 € 2,8 miljoen.

Overige schulden
Tot het saldo van de overige schulden behoren de betalingen in 2018 van crediteurenfacturen voor in 2017 geleverde goederen en/of diensten voor een totaalbedrag van € 5,8 miljoen (2016: € 4,1 miljoen), openstaande crediteuren WPI € 5,4 miljoen (2016: € 4.1 miljoen), liquiditeitsoverschot knoopunt Jeugdregio FoodValley € 2,2 miljoen (2016: nihil) en de inhoudingen (veelal aflossingen op aangegane schulden) op de uitkeringen van uitkeringsgerechtigden WIZ voor € 0,9 miljoen (2016: € 0,9 miljoen).

Vennootschapsbelasting
Lokale overheden vallen vanaf 2016 onder de Wet op de Vennootschapsbelasting (VPB). Afgelopen jaren is geïnventariseerd welke activiteiten onder het VPB-regime vallen. In 2016 en 2017 zijn de activiteiten van de gemeente (inclusief Grondzaken) als niet VPB-plichtig bestempeld. Overigens heeft uitsluitsel hierover door de belastingdienst nog steeds niet plaatsgevonden. De inventarisatie wordt jaarlijks herhaald.

 

Overlopende passiva

Overlopende passiva   bedragen x € 1.000

Vooruit ontvangen bedragen
De balanspost vooruit ontvangen bedragen bestaat voornamelijk uit ontvangsten voor op het boekjaar 2018 betrekkeing hebbende debiteurenfacturen, onder andere bijdrage snelfietsroute Ede-Veenendaal en huur eerste kwartaal van Cultura.

Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel
In het boekjaar zijn van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen uitkeringen ontvangen met een specifiek bestedingsdoel als voorfinanciering. De uitkeringen staan gespecificeerd naar bestedingsdoel in onderstaande tabel.

Voorfinancieringen specifiek bestedingsdoel    bedragen x € 1.000

Te betalen rente
Om alle rente, vanuit de renteomslag, toe te rekenen aan het kalenderjaar 2017 is een administratieve boeking gemaakt.

Nog te betalen bedragen
In 2017 aangegane verplichtingen die in 2018 (en/of volgende jaren) zullen worden voldaan vormen het totaal van dit onderdeel, waarvan de belangrijkste posten zijn:

 • Aangifte ondernemers btw december 2017 inclusief suppletie BTW   €   4.835.000
 • Afdracht loonheffing en premies salarissen december 2017   €   3.961.000
 • Diverse uitkeringen Werk Inkomen en Zorg (o.a. WWB)   €   3.411.000
 • Verleende WMO-zorg (w.o. huishoudelijke hulp) door zorgaanbieders   €   2.527.000
 • Afrekening jeugdzorg 2015-2017 knooppunt Jeugdregio   €   2.311.000
 • Werkkracht BV bijdrage agiostorting en weerstandsvermogen   €   1.050.000