Wat willen we bereiken?

Cultuur
Doel
Kunst en cultuur in Ede worden zichtbaarder doordat de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven groter en bestaande initiatieven en organisaties bekender worden.

Subdoelen

  • Alle kinderen maken kennis met en krijgen een basis van alle cultuurvormen.
  • Het verhaal van Ede wordt verteld: cultuur is verbonden met Edese identiteit.
  • Inwoners en bezoekers komen meer met elkaar in contact via kunst en cultuur. Dit versterkt de sociale cohesie en sociale kracht van Ede.
  • Het verbeteren van het cultureel ondernemersklimaat door middel van instandhouding van de culturele basisinfrastructuur en het mogelijk maken van innovatie. Deze dragen bij aan het versterken van de economische kracht van Ede.
  • Versterken van de culturele uitstraling van Ede die bijdraagt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ede als woongemeente.
  • Het vergroten van de cultuurhistorische aantrekkelijkheid van de gemeente Ede. Duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed is van belang om aan huidige en toekomstige generaties het verhaal van de Edese geschiedenis te kunnen blijven vertellen.
  • Monumentenzorg en archeologie zetten zich in om de specifieke cultuurhistorische kwaliteit in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving te bereiken en te behouden, en de kennis hieromtrent te vergaren en te delen. Van belang is dat Edenaren steeds meer zelf (kunnen) bijdragen aan het behoud van hun erfgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Cultuur

Algemeen cultuurbeleid

1.

Uitvoeren van het in 2016 gewijzigde cultuurbeleid door middel van het gebruiken van nieuw vastgestelde subsidieregels.

2.

Besluit nemen over een lokaal cultuurfonds.

3.

Het oprichten van een netwerk voor cultuur en erfgoed.

4.

Evaluatie Openluchttheater.

5.

In het najaar van 2017 vindt besluitvorming plaats over het al dan niet realiseren van het Exposeum. Bij een positief besluit zal in 2017 het Exposeum gerealiseerd worden.

6.

Actualisatie van het wettelijk erfgoedinstrumentarium

7.

Het beleid uit de afgelopen periode integraal evalueren en in samenspraak met de belangrijkste stakeholders komen tot voorstellen voor een nieuwe Erfgoednota voor een nieuwe beleidsperiode.

8.

Het bevorderen, faciliteren, toetsen en begeleiden van plannen tot onderhoud, restauratie en herbestemming van (beschermd) erfgoed continueren.

9.

Vroegtijdige en creatieve inbreng van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, erfgoededucatieve en toeristisch-recreatieve projecten en evenementen continueren.

Toelichting

De evaluatie van het Openluchttheater is eind 2017 afgerond. Bespreking met de partners vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. De evaluatie wordt dan aan de gemeenteraad aangeboden.
In het najaar van 2017 is een besluit genomen over het World Art Center (voorheen Exposeum), waarbij de exacte inhoudelijke invulling van dat deel van de Frisokazerne een nadere verkenning vraagt.
Op zeer veel terreinen is cultuurhistorie ingebracht in projecten, ruimtelijke ordening en evenementen. Denk aan het oppakken met partners van binnen en buiten de gemeente van achterstallig onderhoud en beheer van vooral archeologische collecties. Of het leveren van een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals een input in vrijwel alle bestemmingsplannen, WFC, Kazerneterreinen etcetera.