Wat willen we bereiken?

Belastingen en heffingen
Doel
Tijdige, volledige en rechtmatige uitvoering van de belastingtaken en Wet WOZ, waarbij het beleidsuitgangspunt is dat de belastingen en tarieven gecorrigeerd worden voor inflatie.

Subdoelen

  • De belastingplichtigen krijgen elk jaar op tijd een juiste belastingaanslag.
  • Belastingaanslagen worden op een efficiënte wijze ingevorderd en we geven burgers tijdig uitsluitsel  over de ingediende verzoeken om kwijtschelding.
  • Elk jaar zijn alle onroerende zaken gewaardeerd naar een peildatum die ligt 1 jaar voor het belastingjaar en onder meer gebruikt wordt om de aanslag OZB te bepalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Belastingen en heffingen

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Voormelding WOZ-waarden.

2.

Verbetering adreskwaliteit door middel van deelname aan landelijk project.

3.

Invoering bedrijfsinvesteringszone -belasting (BIZ), zie paragraaf lokale heffingen.

4.

Onderzoek naar inzet van eigentijdse communicatiemiddelen (Twitter, WhatsApp en dergelijke).

Toelichting

  1. De pilot 'Voormelding WOZ-waarden' is succesvol afgerond en onderdeel van regulier beleid geworden.
  2. We hebben deelgenomen aan de landelijke pilot van ICTU/LAA ter verbetering van de adreskwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP).
  3. In de Perspectiefnota 2018-2021 is besloten om de Bedrijfsinvesteringszone niet in te voeren in verband met onvoldoende draagvlak bij de ondernemers.
  4. De diverse communicatie-uitingen meer eigentijds (leesbaar en begrijpelijker voor de burger) gemaakt en meer (telefonisch) contact gezocht met de burger. Een voorbeeld hiervan is het “nabellen van belastingschuldigen” om een betalingsimpuls te bewerkstelligen. Daarnaast is meer ingezet op  geautomatiseerde middelen bij het werkonderdeel Invordering.