Wat willen we bereiken?

Algemene middelen
Doel
Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente.

Subdoelen

  • Een in evenwicht verkerende begroting.
  • Een begroting met voldoende weerbaarheid en wendbaarheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Algemene middelen

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Invoering van gewijzigde regelgeving BBV.

2.

Herziening Financiële Beheersverordening ex art. 212 en Regeling budget-/kredietbeheer.

3.

Herziening Treasurystatuut (nota waarin beleid rond leningen en kasmiddelen is vastgelegd).

Toelichting

  1. De gewijzigde regelgeving BBV is in de Programmabegroting 2018-2021 volledig verwerkt.
  2. De herziene Financiële verordening en budgethoudersregeling zijn in 2017 door de Raad respectievelijk College vastgesteld.
  3. De herziene Nota Treasury Ede en de Verordening leningen en garanties zijn in 2017 door de Raad vastgesteld.