Wat willen we bereiken?

Economische ontwikkeling
Doel
Bevorderen van voldoende en gevarieerde werkgelegenheid.

Subdoelen

  • Toename werkgelegenheid, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in de (agro)foodsector en vergelijkbare keten.
  • Een toekomstbestendige en aantrekkelijke toeristische infrastructuur.
  • Een toekomstbestendige en aantrekkelijke centrum- en detailhandelsstructuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Economische ontwikkeling

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Ontwikkelen nieuw economisch beleid mede op basis van input van de ondernemers. Beleidsnota Economie gereed in 2017.

2.

Vanuit het programma Food en Kennis-as opzetten van netwerk binnen het agrifoodcluster.

3.

Ontwikkelen van een FoodValley monitor.

4.

Vastgestelde Retailvisie en ontwikkelen van een uitwerkingsagenda.

Toelichting

In 2017 is IABWgeëvalueerd en de geleerde lessen meegenomen in een blik vooruit die is vastgelegd in een beleids/jaarplan voor 2018 en verder. Het opzetten van een netwerk binnen het agrofoodcluster heeft enige tijd gevraagd maar is nu in gang gezet waarbij in 2018 minimaal drie bijeenkomsten zijn gepland. De retailvisie is vastgesteld en er is volop gewerkt aan de uitvoeringsagenda die momenteel in uitvoering is.