Wat willen we bereiken?

Uitgifte bedrijfslocaties
Doel

  • Voorzien in voldoende nieuw bedrijventerrein en behoud kwaliteit van bestaande locaties.
  • Tot stand brengen van een goed werkende arbeidsmarktregio.
  • Een veelzijdig, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod in dag- en verblijfsrecreatie dat aansluit bij de behoeften van inwoners en toeristen.
  • Vitale vakantieparken.

Subdoelen

  • Toename van de verkoop van bedrijventerreinen.
  • Doorontwikkelen van het werkgeversservicepunt regio FoodValley.
  • Verstevigen van de triple helix samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • Start van het Kenniscentrum Leren en Werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitgifte bedrijfslocaties

afgerond

ligt op schema

vraagt aandacht

1.

Uitvoeren en verder aanscherpen van het IABW met nieuwe acties in het kader van marketing en acquisitie. De klantgerichtheid neemt nog verder toe waardoor de uitgifte van bedrijventerrein wordt bevorderd.

2.

In ontwikkeling nemen van nieuwe werklocaties.

Toerisme en recreatie

1.

Visie op recreatie, toerisme en leisure vastgesteld.

2.

Uitwerking onderdeel toerisme Programma Buitengebied vastgesteld.

3.

Maatwerkaanpak Vitale Vakantieparken toegepast op drie recreatieterreinen.

4.

Mountainbike-, ruiter- en menroutes zijn vernieuwd.

5.

Kopgroep Recreëren Ede is actief.

Toelichting