Veiligheid en toezicht
Het pilotproject Keurmerk Veilig Buitengebied is opgestart in het gebied De Kraats en het Keurmerk is verleend. De samenwerking tussen het CCV en de politie is voortgezet en een nieuw keurmerkgebied wordt aangepakt.

Het Sociaal Interventieteam is omgevormd tot Interventieteam. De samenwerking tussen de verschillende partners is verstevigd, waardoor meer individuele casussen rond jeugdigen en verwarde personen kunnen worden aangepakt.

Het BIBOB beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is uitgebreid met mogelijkheden om de vastgoedsector te bekijken en wordt toegepast.

Er wordt een aanpak ontwikkeld op het thema ondermijning aan te pakken. Er is een ondermijningsbeeld aangevraagd.

Het Damocles-beleid (het langdurig sluiten van locaties waar een hennepkwekerij is aangetroffen) wordt toegepast conform het regionale beleid.

Er is een aanvang gemaakt met het beleid rond de aanpak van conventionele explosieven.

Ten aanzien van de veiligheidsvraagstukken rond Domus+Batelaar is onderzoeksbureau BMC gevraagd een onderzoeksrapport op te stellen in samenwerking met omwonenden, het Leger des Heils, politie en gemeentelijke diensten.

Er zijn vuurwerkvrije zones ingesteld in een viertal gebieden rond de jaarwisseling.

Toezicht is gestart met een proef met bodycams in het kader van alcoholgebruik minderjarigen en de-escalatie agressie