Ruimtelijke planvorming
Visies
In 2017 is de visie voor Ede Stad vastgesteld. Daarnaast is ook de visie voor Bennekom opgesteld en vastgesteld, in nauwe samenwerking met de dorpsraad in Bennekom. De visies zijn een belangrijk hulpmiddel gebleken bij de integrale beoordeling van initiatieven en het gesprek hierover met initiatiefnemers. Verder is een document opgesteld dat richting geeft aan hoe verder om te gaan met het opstellen van visies in het licht van de Omgevingswet.

Middels het project 'Levend Landschap' zijn in 2017 in 4 dorpen en buurtschappen concrete afspraken gemaakt over de versterking van de landschappelijke kwaliteit. Hierin zijn concrete projecten opgenomen voor de versterking van natuur, landschap, erfgoed en recreatie. Hierdoor wordt de landschappelijke versterking getransformeerd van een gemeentelijke aanpak naar een gemeenschappelijk aanpak met onze bewoners om samen trots te blijven op de ‘Parels van de Edese landschappen’. Hiermee worden de ambities uit de ‘Structuurvisie buitengebied 2011’ gerealiseerd, met een innovatieve werkvorm. Ook met de andere dorpen worden in 2018 en verder deze afspraken gemaakt en uitgevoerd.  

Omgevingswet
Voor de implementatie van de Omgevingswet stond het jaar 2017 in het teken van bewustwording en koers bepalen. Na enkele inspiratiesessies is een startnotitie opgesteld en vastgesteld door de raad. Aan de eerste bouwstenen voor de Omgevingsvisie wordt gewerkt met bijvoorbeeld de Handreiking Omgevingskwaliteit en een visie op functiewisseling in het buitengebied en beleidsvernieuwing van beleid binnen het ruimtelijk domein.

Uitvoering Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouder - gebiedsgerichte aanpak Luchtkwaliteit
De uitvoering van het in december 2016 bekrachtigde Manifest is in 2017 voortvarend opgepakt door alle betrokken partijen (regio-gemeenten, provincie, veehouderijsector en kennisinstellingen). Doel is vermindering van de bijdrage vanuit de veehouderij op de lokale luchtkwaliteit, focus lag in 2017 op reductie van fijn stof.
Middels interim-beleid zijn kansen in vergunningverlening benut en is 30%  extra reductie van fijnstof bereikt. De goede samenwerking tussen sector, gemeente, vergunningverlener (OddV), agrarisch adviseurs en kennisinstelling WLR (WUR) is de basis voor dit succes. Het Praktijkcentrum voor Emissiereductie Veehouderij is opgericht en de eerste pilots met innovatieve emissie-reducerende technieken zijn gestart bij praktijkbedrijven in de regio. De resultaten van de pilots worden ook in 2018 verwacht en zullen weer meer mogelijkheden voor haalbare en betaalbare emissiereductie opleveren.

Omgevingsdienst de Vallei
Het economisch herstel heeft in 2017 ook gezorgd voor een toename van het aantal aanvragen
omgevingsvergunningen, met name bouwen. Daardoor is in 2017 sprake van een flinke toename van de legesopbrengsten uit de omgevingsvergunningaanvragen.

Recreatie en Toerisme
In 2017 is met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners een Visie op Recreatie opgesteld voor de gemeente Ede. De speerpunten en actielijnen worden in 2018 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
De provinciale Gebiedsopgave Veluwe bepaalt mede de koers voor natuur, erfgoed, toerisme en recreatie in de jaren 2016 tot en met 2020. De projecten die daar uit voortvloeien moeten bijdragen aan de centrale doelstelling van de Gebiedsopgave: de Veluwe op één als binnenlandse vakantiebestemming. De projecten op de Veluwe-agenda zullen mede bepalen hoe de inzet van onze specialisten en adviseurs op de genoemde onderwerpen er in de komende jaren uit gaat zien. Het project Vitale vakantieparken blijft een belangrijk project waarin samen met de ondernemers wordt gewerkt aan het verbeteren van de toeristische verblijfsmogelijkheden.