Duurzaamheid en energie
Afvalinzameling en verwerking
In 2017 is gewerkt aan de invoering van het in 2016 vastgestelde beleid voor huishoudelijk afval met als doel 75% bronscheiding in 2019 en nevendoelstelling 130 kg restafval per inwoner per jaar.  In 2017 heeft de voorbereiding hiervan plaatsgevonden met de uitrol in drie fasen in de buitendorpen, Bennekom en Ede-zuid en ten slotte Ede-noord. Deze voorbereidingen hebben geresulteerd in invoering van volumefrequentie en een tarief per aanbieding ingevoerd per 1 januari 2018.

Energie en klimaat
Dit thema zit verwerkt in het Programma Duurzaamheid, zie daarom hoofdstuk Investeringsfonds, waarin tevens ingegaan wordt op de resultaten aangaande het warmtenet, de energiebesparing en de verduurzaming van de bestaande bouw.