Maatschappelijke ondersteuning
Preventieve maatschappelijke ondersteuning
In 2017 is gewerkt aan het ontwikkelen van laagdrempelige ontmoetingsplekken. Vanuit de 'Visie op ontmoeten' kijken we naar de manier waarop mensen elkaar willen ontmoeten en waar dat aansluit in de wijken. Door heel Ede zijn vier pilots ontwikkeld en voorbereid om de verbinding tussen partners in de wijk tot stand te brengen om zo gezamenlijk een makkelijk toegankelijke plek voor en door bewoners neer te zetten in de wijk. Een plek waar ook meer kwetsbare inwoners naar toe komen. Begin 2018 gaan de vier pilots van start. Formele en informele zorg komen in de pilot samen en vragen daardoor blijvende aandacht. Hetzelfde geldt voor de pilot Ede-West en de Doe- en leerplaats in Ede -Zuid.

Verder is in 2017 gewerkt aan:

  • Het activeren van bewoners en het stimuleren van inwoners om zelf initiatieven op te pakken in hun wijk of buurt.
  • De uitvoering van de mantelzorgbeleid. Met daarbij specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers, kennis en signalering in wijken, thuisondersteuning voor mantelzorgers en de start van de publiciteitscampagne ‘Wat werkt voor jou’.

Preventieve jeugdhulp
In het afgelopen jaar is vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de gebiedsgerichte aanpak versterkt door aan elke wijk een koppel (jeugdmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige) toe te wijzen dat actief informatie ophaalt over wat nodig is voor een sterk pedagogisch klimaat. Deze informatie is leidend voor het collectief en individueel preventief wijkaanbod.
De vroegsignalering en daarop volgende ondersteuning vanuit het CJG is verbeterd doordat alle initiatieven bij elkaar zijn gebracht en er een gezamenlijke werkwijze is afgesproken. Een ander belangrijk thema binnen de primaire preventie is hechting. Tijdens een grote expertbijeenkomst is met ruim honderd professionals  gesproken over dit thema en hoe dit handen en voeten te geven in de werkwijze van de professionals die met jonge gezinnen werken.
Een aandachtspunt is geweest (en blijft) het waar mogelijk afschalen naar lichtere (of informele) ondersteuning of hulp, maar ook tijdig opschalen wanneer zwaardere zorg toch noodzakelijk is. Eén van de concrete acties in 2017 was dat de toegang voor praktische gezinsondersteuning via het multidisciplinaire CJG-overleg verliep in plaats van via de organisaties zelf, om met elkaar de juiste afweging te maken welke ondersteuning passend is.

Algemeen maatschappelijk werk
Momenteel loopt er een onderzoek naar de positionering van de Sociaal Teams. Hieraan gekoppeld besluit de gemeente welk beleid ze wil voeren omtrent onafhankelijke cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is het informeren, adviseren en kortdurend ondersteunen van mensen op allerlei leefgebieden, zoals zorg, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. De keuzes over de positionering van de lokale infrastructuur hebben ook consequenties voor het beleid rondom cliëntondersteuning.

Inclusieve Edese samenleving
In juli 2016 heeft Nederland Het VN verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap geratificeerd. De Edese gemeenteraad heeft als één van de voorlopers unaniem de motie 'toegankelijke gemeente' aangenomen. Uitgangspunt is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Inclusie raakt alle beleidsterreinen: fysieke toegankelijkheid, maar ook volwaardigheid in arbeid, zorg en onderwijs. Dat vraagt zowel om een mentaliteitsverandering als om praktische aanpassingen. We kijken ook naar ons eigen beleid; wat doen we goed en wat kunnen we verbeteren? Dat doen we in afstemming met inwoners, belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties.
Er is een routekaart Ede Inclusief gemaakt met de samenleving en de gemeenteraad. Deze routekaart is omgezet in een programma Inclusie met vier pijlers (Toegankelijkheid, Ede als inclusieve organisatie, Sociaal ondernemen, Inclusief denken en doen) waarin concrete acties benoemd zijn. Deze zijn besproken met de gemeenteraad en worden momenteel uitgevoerd. Dit gebeurt in afstemming met de samenleving: koplopers en stakeholders.

Maatschappelijke begeleiding statushouders
Door de hoge toestroom van vluchtelingen spelen veel ontwikkelingen. Het streven is zo snel mogelijk, liefst in de opvangsituatie, te beginnen met screening van (arbeids)potentieel en dat parallel te laten lopen met inburgering. Er wordt daarvoor veel samengewerkt in de keten met het COA als een relatief nieuwe partij voor noodopvang en realisatie van drie AZC-locaties.
Na huisvesting begeleidt Vluchtelingenwerk de statushouder in de Edese maatschappij. Hiervoor ontvangt de gemeente een budget per volwassen statushouder. In 2017 krijgt de gemeente een uitbreiding van deze taak. Vanaf juni 2017 dient de inburgeringsplichtige ook een participatieverklaring te tekenen, voor men het examen kan afleggen. In de loop van 2017 geven we dit participatietraject verder vorm.