Onderwijsondersteuning
We willen dat alle kinderen opgroeien in een veilige en stimulerende opvoed-  en opgroeisituatie zodat ze hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten. Bij de meeste kinderen en jongeren verloopt dat prima. Sommige kinderen niet. Voor die kinderen werd in 2017 extra ondersteuning gegeven door de inzet van: 

  • Leerplicht/RMC;
  • Voor- en vroegschoolse educatie op kindercentra en scholen;
  • Schakelklassen voor kinderen die geen/ onvoldoende Nederlands spreken;
  • Leerlingenvervoer;
  • Peuteropvang voor kinderen met ouders zonder toeslagrecht.

Hiernaast werden ook nieuwe initiatieven genomen. Nieuwe wetgeving kinderopvang vroeg om een nieuwe werkwijze en regels voor de subsidiëring van peuteropvang. Dit leidde tot de ontwikkeling van een nieuwe subsidiesystematiek van kindgerichte financiering. Invoering vindt plaats vanaf 1 januari 2018. Dit betekende dat er in 2017 nog geen gebruik is gemaakt van de Asschermiddelen of de extra middelen kindercentra vanuit de Perspectiefnota 2018-2021.

Ook werd een eerste start gemaakt met hoe we discriminatie kunnen tegengaan als jongeren met een anderstalige achtergrond op stage gaan. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2018 en daarmee ook de inzet van middelen. Het budget Onderwijsachterstandenbeleid is een specifieke uitkering vanuit het rijk. Niet ingezette middelen kunnen nog één keer worden overgeheveld naar 2018 voordat de nieuwe financiële verdeelsleutel wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Niet ingezette middelen dienen te worden terugbetaald aan het rijk bij de eindafrekening.