Gezondheidsondersteuning
In 2016 is de regionale visie Publieke Gezondheidszorg Gelderland-Midden vastgesteld. De regionale visie is gebaseerd op het concept “positieve gezondheid”; niet slechts de afwezigheid van ziekten, maar het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Bij de lokale aanpak en uitwerking van deze visie in 2017 en verder gebruiken we informatie uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitors die de GGD uitvoert. De rapportages over de Edese volwassenen en ouderen komen worden in Q1 2018 opgesteld. In april 2017 is de organisatie van Veilig Thuis Midden Gelderland ondergebracht in een zelfstandige stichting onder de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Het Manifest 'Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling West-Veluwe Vallei 2017-2020’ is in november 2017 ondertekend door gemeente Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk en Wageningen.
Wij nemen deel aan de acties van Frisvalley/Cleanvalley die voortkomen uit het actieplan. In 2017 heeft FrisValley sportverenigingen met een kantine benaderd om te vragen of en zo ja, hoe ze ondersteuning willen op het gebied van alcohol en sport. Daarnaast is er specifiek ingezet op alcoholpreventie en verantwoord alcoholgebruik in het buitengebied.

In 2016 is de jeugdgezondheidszorg 0-4 overgegaan van Icare naar VGGM. 2017 was het jaar van doorontwikkeling: flexibilisering en taakherschikking. De tijdelijke verhoogde asielinstroom leidde in 2017 tot extra inzet op statushouders, betaald uit de tijdelijke Rijksgelden hiervoor. Alle gezinnen kregen een huisbezoek waarin een brede intake werd gedaan, inhaalvaccinaties en zo nodig meer tijd voor een consult op het consultatiebureau. De gezinssituatie waarin de kinderen opgroeien kwam zo beter in beeld.

Tot slot is in 2017 financieel, in expertise en tijd bijgedragen aan meerdere initiatieven vanuit de maatschappij op het vlak van gezondheid. Denk hierbij onder andere aan leefstijlcoaches, gezondheidsvoorlichting en interventies gericht op overgewicht en obesitas.

In -naar verwachting- juni 2018 vindt regionale besluitvorming plaats over de bekostigingssystematiek van Veilig Thuis voor de diverse gemeenten. De samenwerking met het Veiligheidshuis en de Sociaal Teams en het CJG wordt geïntensiveerd.